divendres, 27 de novembre del 2015

LAUDATO SI II (Capítols 4 a 6 i conclusió)


Seguim, tal com vam fer en el primer article, exposant els aspectes més importants de l'encíclica Laudato Si del Papa Francesc. Rica en contingut i clara mostra del que pensa el Bisbe de Roma sobre el tema. Sense aturar-nos capítol a capítol, ja que tots els apartats estan interrelacionats .




Barrio del Estero-Guayaquil-Ecuador
Una ecologia integral. És imprescindible buscar solucions integrals que considerin les interaccions dels sistemes naturals entre si i amb els sistemes socials. Hi ha una única crisi socioambiental. Les solucions requereixen aproximació integral per combatre la pobresa, per tornar la dignitat als exclosos i simultàniament per cuidar la naturalesa. 
Casa indígena-Orinoco-Venezuela

Cal una ecologia econòmica perquè la protecció del medi ambient haurà de constituir part integrant del procés de desenvolupament. I una ecologia social, necessàriament institucional, que arriba a la família, la comunitat local, la nació i la vida internacional. Tot el que faci malbé, en aquests nivells, les relacions humanes comporta efectes nocius, com la pèrdua de la llibertat, la injustícia i la violència.
Cultura Maya-Tikal-Guatemala
Una ecologia cultural. Amenaçat el patrimoni natura , també està amenaçat el patrimoni històric, artístic i cultural. Parteix de la identitat comuna d'un lloc i una base per construir una ciutat habitable. No es pot millorar el medi destruint comunitats i cultures locals. Cal incorporar la història, la cultura i l'arquitectura d'un lloc, mantenint la seva identitat original. Ecologia suposa tenir cura de les cultures locals, en el seu sentit viu, dinàmic i participatiu, no alterar la forma de relacionar l'ésser humà amb el medi. El perill de perdre cultures existeix a causa d'una economia globalitzada que tendeix a homogeneïtzar totes les cultures i a afeblir la immensa varietat cultural, tresor de la humanitat. Cal incorporar els drets dels pobles i han de ser aquests pobles, segons la seva pròpia cultura, els agents per millorar la seva qualitat de vida. La qualitat de vida no es pot imposar des de fora. La desaparició d'una cultura pot ser tant o més greu que la desaparició d'una espècie vegetal o animal. Imposar un estil de vida hegemònic basat en una forma de producció pot ser tan perjudicial com l'alteració dels ecosistemes. Per als aborígens la terra no és un bé econòmic, és un do de Déu i dels avantpassats. Intolerables les pressions per fer-los abandonar les seves terres en benefici de grans projectes extractius i agropecuaris que degraden la cultura i la natura.

Barri suburbial-Santiago de Chile
La població tendeix a concentrar-se en grans nuclis urbans que només poden funcionar bé si es desenvolupen relacions humanes properes i càlides. Però sovint, les mancances extremes suposen comportaments inhumans, anonimat social, sensació de desarrelament que afavoreix conductes antisocials i violència. Cal tenir cura dels llocs comuns, així tindrem el sentiment de ser-hi a casa. La possessió de l'habitatge té molt a veure amb la dignitat de les persones. No es tracta d'eradicar i expulsar, es tracta d'urbanitzar barris. Si a les ciutats es viuen moltes situacions dramàtiques, no ho són menys les que es viuen en zones rurals, sense serveis essencials i de vegades en condicions d'esclavitud, sense drets.

Per sobre de tot, el principi del bé comú que mira pel desenvolupament integral de la persona i aplica el principi de subsidiarietat. Davant de tanta iniquitat, el principi del bé comú implica el destí comú dels béns, tan present en la Doctrina Social de l'Església. La terra ha d'estar a mans d'aquells que la treballen i l'han de deixar en herència als que vindran. Està en joc la nostra dignitat. L'herència no pot estar constituïda per runa, deserts i brutícia. El planeta no pot assumir més deixalles causades pel consum extrem. Cal posar-hi remei ara. Cal pensar en els pobres del futur i en els pobres actuals.


Bananos, mangos,...-R. DOminicana
La interdependència ens obliga a pensar en un sol món, un poble que habita la casa de tots, ens obliga a pensar en un projecte comú. És imprescindible un consens mundial per programar una agricultura sostenible i diversificada, per desenvolupar formes renovables d'energia, per fomentar major eficiència energètica, per promoure una gestió més adequada dels recursos forestals i marins i per a assegurar a tothom l'accés a l'aigua potable. Però tant la política com l'empresa reaccionen lentament. Les cimeres de la terra no han aconseguit veure complerts els seus propòsits. Països amb escassos recursos ja s'estan veient afectats pels incompliments de les conferències mundials. Els països del Sud han de prioritzar el desenvolupament social dels seus habitants i analitzar l'escandalós consumisme de sectors privilegiats de la seva població, han de contaminar menys, amb ajudes de l'exterior, i tenir accés a transferència de tecnologia i transferència de recursos financers. Per abordar els problemes i donar solucions convincents és imprescindible una governança mundial. És una idea que els Papes, des de Joan XXIII, vénen repetint .

L'encíclica posa en relleu la importància de les cooperatives, ja siguin per a produir aliments o proporcionar energia, molt més àgils que els organismes mundials. La població ha d'exercir pressió sobre els polítics perquè actuïn en benefici del planeta i es deixin d'inútils promeses. Les discussions han de tenir com a protagonistes habitants locals, ja que els seus fins transcendeixen l'interès econòmic immediat.

Llac Ypacaraí secant-se

La política no s'ha de sotmetre a l'economia i aquesta no s'ha de sotmetre als dictàmens i al paradigma eficientista de la tecnocràcia. Política i economia han d'estar al servei de la vida humana, davant el domini absolut de les finances. La biodiversitat no pot ser vista com un dipòsit de recursos. Cal repensar els criteris obsolets que segueixen regint al món. La protecció ambiental no pot assegurar-se només sobre la base del càlcul financer de costos i beneficis. Desaccelerar el ritme de producció i consum pot donar lloc a una altra manera de progrés i desenvolupament. A alguns llocs del món és imprescindible cert decreixement per permetre créixer als qui no poden viure d'acord amb la seva dignitat humana . 

El consumisme obsessiu és el reflex subjectiu del paradigma tecnoeconòmic. Fa creure als consumidors que comprar els fa lliures, llibertat que només afecta els que tenen mitjans econòmics, suposant que això sigui llibertat. Els éssers humans, capaços de degradar-se fins a l'extrem, també poden regenerar-se iniciant camins de veritable llibertat. El consumidor ha de ser selectiu i castigar les empreses que danyen el medi ambient. Comprar és sempre un acte moral, i no només econòmic.

Nova Zelanda, exemple de paisatge no degradat
L'educació ambiental tendeix, ara, a incloure una crítica dels "mites" de la modernitat: Individualisme, progrés indefinit, competència, consumisme, mercat sense regles i tendeix també a recuperar els diferents nivells de l'equilibri ecològic: l'intern amb un mateix, el solidari amb els altres, el natural amb tots els éssers vius, l'espiritual amb Déu. L'educació ha de motivar petites accions quotidianes com cuinar només el que es menjarà, evitar plàstics, reduir consum d'aigua, tractar amb cura als éssers vius, utilitzar transport públic, plantar arbres, apagar llums innecessàries... Aquesta educació sorgeix espontàniament a la família, tenir cura de la vida contra la cultura de la mort. Educar en la contemplació de la bellesa, per a què després, el món no sigui destruït.

És necessària una conversió íntegra de la persona. Implica la consciència de no estar desconnectats de les altres criatures, de formar amb tots els éssers de l'univers una preciosa comunió universal. L'espiritualitat cristiana proposa un creixement amb sobrietat i una capacitat de gaudir amb poc, valorant el que és petit. La sobrietat que es viu amb llibertat i consciència és alliberadora. El desig de domini, la manca d'humilitat porta a danyar la societat i el medi ambient. Cal tornar a sentir que ens necessitem els uns als altres.

L'Eucaristia és un acte d'amor còsmic. Uneix el cel i la terra i penetra tota la creació. El món que va sortir de les mans de Déu torna a Ell en feliç i plena adoració.

Es tanca l'encíclica amb una oració de la qual podem destacar :
"... Déu dels pobres, / ajuda'ns a rescatar els abandonats i oblidats d'aquesta terra / que tant valen als teus ulls. / Sana nostres vides, / perquè siguem protectors del món/i no depredadors, / perquè sembrem bellesa / i no contaminació i destrucció. / Toca els cors dels que busquen només beneficis / a costa dels pobres i de la terra / Ensenya'ns a descobrir el valor de cada cosa, / a contemplar admirats, / a reconèixer que estem profundament units / amb totes les criatures / en el nostre camí cap a la teva llum infinita. / ... / Encoratja'ns, si us plau, en la nostra lluita / per la justícia, l'amor i la pau. / ... / Il·lumina als amos del poder i dels diners / perquè es guardin del pecat de la indiferència, / estimin el bé comú, promoguin els febles, / i tinguin cura d’aquest món que habitem. / ... / Lloat siguis. Amén ."

Per a finalitzar, algunes frases especialment significatives de Laudato si:
 • "La terra és la casa comuna"
 • "El gemec de la terra s'uneix al gemec dels abandonats del món"
 • "La cultura del descart... que causa escombraries i contaminació"
 • "L'interès econòmic preval sobre el bé comú"
 • "No podem deixar a les properes generacions runa, deserts i brutícia"
 • "Tots els éssers de l'univers estem units per llaços invisibles i conformem una família universal"
 • "Cal incorporar la història, la cultura i l'arquitectura d'un lloc, mantenint la seva identitat original... les cultures locals"
 • "Davant la iniquitat el principi del bé comú"
Així acabem aquesta síntesi de l'encíclica que toca gran part dels problemes del món. Li devem al Bisbe de Roma enorme gratitud per haver sistematitzat els mals que pateix el planeta, analitzat quines són les causes, determinat qui paga les conseqüències i què hem de fer per solucionar el problema. Laudato si, Francesc.

Joaquim Alsina
Permanent FISC-Catalunya

dijous, 12 de novembre del 2015

LAUDATO SI-LLOAT SIGUEU-I (Capítols 1 a 3)

Lloat sigueu, Senyor meu. Així inicia el seu càntic Sant Francesc d'Assís i així inicia la seva encíclica el Papa Francesc. La Terra és la nostra casa comuna, la nostra germana i la mare que ens acull entre els seus braços. Una mare Terra que clama pel dany que li provoquem. Francesc dirigeix l'encíclica a tots els habitants del món, creients o no, recordant que Joan XXIII va fer el mateix amb Pacem in terris. 

Recorda que els Papes que l'han precedit han tractat el tema basant-se en dades científiques. Fins i tot recorda les paraules del Patriarca de Constantinoble, Bartomeu, recomanant penediment davant les ferides que causem al planeta.

Després d'unes referències a Francesc d'Assís, adverteix que l'encíclica està en línia amb la Doctrina Social de l'Església. I sense abandonar aquest àmbit torna a una de les seves expressions més habituals: la cultura del descart. Un descart que causa escombraries i contaminació. Les coses les convertim ràpidament en escombraries i les persones excloses del sistema també. El clima, l'aigua, la biodiversitat, les selves i els oceans paguen les conseqüències. I amb ells nosaltres, produint un deteriorament de la vida humana i una degradació social.


Especial referència del Bisbe de Roma a la privatització dels espais que ha provocat que les belleses naturals siguin gaudides pels que més tenen. Fins i tot en el gaudi dels paisatges es dóna una iniquitat planetària. Iniquitat que es repeteix en els mals causats pel canvi climàtic, que afecta els que menys tenen, els pescadors per exemple. No es pot culpar de la situació a l'augment de la població en lloc de culpar al consumisme extrem i selectiu. Les exportacions d'algunes matèries primeres per satisfer els mercats al Nord han produït danys locals com la contaminació amb mercuri o amb diòxid de sofre. L'escalfament originat pel consum desmesurat té repercussions en els més pobres. Així Àfrica viu períodes de sequera més llargs i pateix la contaminació de les empreses que envien allà i a altres zones del Sud residus sòlids i líquids.

La terra dels pobres del Sud és rica, però la propietat els està vedada per un sistema de relacions de comerç i de propietat estructuralment pervers. Els bisbes d'Estats Units, recordant que en el canvi climàtic hi ha responsabilitats diversificades, van posar de manifest que el debat ecològic està dominat per interessos poderosos que ignoren als pobres, febles i vulnerables.

Les cimeres mundials del clima han fracassat. S'ha produït la submissió de la política a la tecnologia i les finances. L'interès econòmic preval sobre el bé comú i s'arriba a manipular la informació per no perjudicar els projectes dels grups dominants. El concepte de bé comú és habitual en la Doctrina Social, ja des dels Pares de l'Església dels primers segles. Ells denuncien l'acumulació en mans d'uns pocs. El que prima és una especulació que tendeix a ignorar tot context i els efectes sobre la dignitat humana i el medi ambient. Degradació ambiental i degradació ètica i humana estan íntimament unides. Qualsevol cosa que sigui fràgil, com el medi ambient, queda indefensa davant els interessos del mercat divinitzat, convertits en regla absoluta.

Els dissenys polítics no solen tenir amplitud de mires, només els interessa el curt termini per guanyar unes eleccions. S'ignora la contaminació per seguir amb els nostres estils de vida, de producció i de consum. És el mite del progrés continu. S’argüeix que la tècnica solucionarà tots els problemes, sense fer consideracions ètiques. Però l'ésser humà ha estat creat per a estimar i per fer brollar gestos de generositat i solidaritat. Aquesta és la nostra esperança.

El Bisbe de Roma posa èmfasi en la necessitat de no renunciar a cap forma de saviesa per a millorar la salut del planeta. En aquest sentit, cal acudir a les diverses riqueses culturals dels pobles, a l'art i a la poesia, a la vida interior i espiritual. Cada persona humana no només és alguna cosa, és algú, algú capaç de donar-se lliurement a altres persones. Cada algú, des de la seva pròpia cultura, pot prendre el que necessita de la terra, però ha de protegir i garantir la seva fertilitat per generacions futures. El regal de la terra, amb els seus fruits, pertany a tot el poble. Els fruits cal compartir-los.

En el nº 83 de l'encíclica, Francesc fa seves les paraules de Teilhard de Chardin, aquell jesuïta antropòleg a la Xina, castigat i obligat a no publicar les seves obres, va ser després de la seva mort, 1955, quan van veure la llum gran part dels seus estudis i reflexions, especialment El fenomen humà. Si Teilhard parlava d'un Punt Omega cap al qual convergeix la creació, Francesc escriu: "La finalitat última de les altres criatures no som nosaltres. Però totes avancen, juntament amb nosaltres i a través de nosaltres, cap al terme comú que és Déu, en una plenitud transcendent on Crist ressuscitat abraça i il·lumina tot. Perquè l'ésser humà,... està cridat a reconduir totes les criatures al seu creador"
Subtil reconeixement i rehabilitació d'un gran pensador, deixant en evidència organismes inquisitorials. Al final del capítol II afirma que les criatures d'aquest món ja no se'ns presenten com una realitat merament natural, perquè el Ressuscitat les envolta misteriosament i les orienta a una destinació de plenitud. Podríem considerar que Francesc d'Assís està en la mateixa línia quan escriu el seu càntic de les criatures i afirma que cap criatura es basta a si mateixa, que no existeixen sinó en dependència unes de les altres,... Tots els éssers de l'univers estem units per llaços invisibles i conformem una mena de família universal. Podem lamentar l'extinció d'una espècie com si fos una mutilació.

Ressalta el Papa que la mateixa misèria que porta a maltractar un animal no triga a manifestar-se en la relació amb les altres persones. Recorda les paraules profètiques, que podem llegir en el camp de concentració de Dachau, del poeta romàntic H. Heine, jueu, "Aquí on cremen llibres s'acaba també cremant éssers humans". Acarnissar-se contra qualsevol criatura és contrari a la dignitat humana. Pau, justícia i conservació de la creació són temes absolutament lligats.

La tradició cristiana mai va reconèixer com absolut o intocable el dret a la propietat privada. No seria digne de l'home un tipus de desenvolupament que no respectés i promogués els drets humans, personals i socials, econòmics i polítics, inclosos els drets de les nacions i dels pobles (Joan Pau II).

Tot camperol té dret a un lot de terra on establir la seva llar i treballar. No es pot acceptar que un 20% de la humanitat consumeixi recursos que roba a les nacions empobrides i a les futures generacions el que necessiten per sobreviure (Bisbes de Nova Zelanda).

Mai com al segle XXI, els que tenen el coneixement, i sobretot el poder econòmic per utilitzar-lo, han gaudit d'un domini tan impressionant sobre el conjunt de la humanitat. L'immens creixement tecnològic no ha anat acompanyat d'un creixement en responsabilitat, valors i consciència. Creença cega en què es pot explotar el planeta i els seus béns en nom d'un creixement infinit, el que porta a "esprémer fins al límit i més enllà del límit", com si l'energia i els recursos fossin inesgotables. La tècnica no es dirigeix ni a la utilitat ni al benestar, sinó al domini. I l'economia assumeix el desenvolupament tecnològic en funció del rèdit.

El concepte de l'ésser humà com a senyor de l'univers consisteix a entendre’l com a administrador responsable. No hi ha ecologia sense una adequada antropologia. No hi haurà una nova relació amb la natura sense un nou ésser humà. No es pot exigir a l'ésser humà un compromís respecte al món si no es reconeixen les seves capacitats peculiars de coneixement, voluntat, llibertat i responsabilitat.

Les economies d'escala, típicament capitalistes, basades en el constant creixement, forcen als petits agricultors a vendre les seves terres o a abandonar els seus cultius tradicionals. En canvi, els pagesos que produeixen a petita escala utilitzen poca terra, poca aigua i produeixen pocs residus. El Papa denuncia l'expropiació a què es veuen sotmesos bona part dels pagesos del món. Com ha succeït recentment a Guatemala i Paraguai. Denuncia la introducció de transgènics, el que redueix la diversitat productiva i desplaça camperols a zones suburbials urbanes. Les seves terres van caient inexorablement a mans d'oligopolis. No la cita però és el que està succeint amb la multinacional Monsanto.

Fins aquí els tres primers capítols de Laudato Si. En un proper article seguirem amb altres capítols de l'encíclica, tan rica en matisos i tan clara postulant els drets del planeta i dels pobres i exclosos especialment.
Joaquim Alsina 
Permanent FISC-Catalunya

dilluns, 9 de novembre del 2015

ELS CONFLICTES ARMATS

Malgrat els avenços que ha experimentat el nostre món, la civilització no ha aconseguit eradicar la violència i les guerres segueixen tenint un lloc de privilegi en els mitjans informatius.

Podem definir conflicte armat com violència exercida de formes molt diverses. Pot ser violència directa, amb armes, violència estructural, permet la pobresa i la manca d’accés a les necessitats bàsiques com educació i sanitat, a una vida digna, i la violència cultural exercida contra grups ètnics de cultura diferent a aquells que estan en el govern.

Els conflictes actuals són a l’interior d’un estat o regionals, és a dir, afecten a territoris al voltant d’aquell estat que viu el conflicte. És el que passa a Síria o a la R. D. del Congo.

Quines són les causes dels conflictes? 

 • Domini dels recursos econòmics 
 • Enfrontament entre identitats culturals diferents 
 • Democràcies imperfectes o manca de democràcia i lluita pel poder 
 • Multinacionals i/o estats que intervenen en tercers països 
 • Proliferació d’armes i fàcil accés a elles 
 • Cultura de l’odi i la violència


ALGUNS CONFLICTES IMPORTANTS

COLÒMBIA
Guerrilles, narcotraficants, militars i paramilitars s’han enfrontat des de fa molts anys per causes molt diverses, des de millorar el rendiment dels seus negocis a intentar assolir un nivell de vida digne, passant pel manteniment de la situació d’injustícia (exèrcit i paramilitars).

REPÚBLICA DEMOCRÀTICA DEL CONGO
Viu en situació d’extrema violència des de l’època del colonialisme fins avui. Primer va ser el rei belga Leopold, després el dictador Mobutu i finalment els enfrontaments ètnics que tenien al darrere Bèlgica, França, EEUU i diversos estats de la regió. El anys 90 dels segle XX varen causar més de 4.000.000 de morts. Causa: Or, diamants, coltan,...

ISRAEL-PALESTINA
La proclamació dels Estats d’Israel i de Palestina el 1947, per Nacions Unides, va iniciar el conflicte. Primer entre països del Pròxim Orient més Egipte contra Israel. Després dels acords de pau entre Egipte i Israel, entre palestins i jueus. Fins que els palestins no tinguin un estat propi serà difícil donar per acabat l’enfrontament. El mur que ha edificat Israel per a separar les dues comunitats empitjora la situació.


CONSEQÜÈNCIES DE LA GUERRA 

Són moltes , totes negatives que porten a la destrucció i la mort. Per citar-ne algunes: morts, mutilats, violacions, desplaçats, refugiats, nens soldats que arriben a ser obligats a matar els propis pares, destrucció de les ciutats ... i greus problemes psicològics. 


CAL TREBALLAR PER LA CULTURA DE LA PAU 

Si a nivell global la pau depèn dels acords, convenis i tractats entre les Grans Potències, a nivell més local i proper, aquesta és possible mitjançant un sistema social just, el que implica que totes les persones poden accedir a una vida digna, a l’educació i a la sanitat, i que tothom veu respectada la seva cultura i la seva identitat.

Joaquim Alsina 
Permanent FISC-Catalunya