dijous, 28 de març del 2019

Oeconomicae et pecuniariae quaestiones.

Consideracions per a un discerniment ètic sobre alguns aspectes de l’actual sistema econòmic i financer, 17.05.2018


En les següents línies podreu llegir una part de les consideracions ètiques de l'actual sistema econòmic, elaborades des del Vaticà. A diferència del que hem fet en ocasions anteriors, reproduïm els paràgrafs sense cap comentari afegit, ja que són molt eloqüents per si mateixos. Els Cardenals Ladaria, de Manacor (Mallorca) i Turkson, de Ghana, juntament amb el bisbe Morandi, de Mòdena, i el P. Duffé, de Lió, han confeccionat un extraordinari document en què tracten les qüestions més problemàtiques del sistema capitalista actual demostrant un profund coneixement sobre el tema.

Ladaria                                  Turkson              Morandi                             Duffé

I. Introducció
1. Les qüestions econòmiques i financeres, mai com avui, atreuen la nostra atenció, a causa de la creixent influència dels mercats sobre el benestar material de la major part de la humanitat. Això exigeix, d'una banda, una regulació adequada de les seves dinàmiques i, de l'altra, un fonament ètic clar, que garanteixi al benestar assolit aquesta qualitat humana de relacions que els mecanismes econòmics, per si sols, no poden produir...

5. Si bé és cert que el benestar econòmic global ha augmentat en la segona meitat del segle XX, en mesura i rapidesa mai abans experimentades, cal assenyalar que al mateix temps han augmentat les desigualtats entre els diferents països i dins d'ells. [9] El nombre de persones que viuen en pobresa extrema segueix sent enorme.

La recent crisi financera era una oportunitat per desenvolupar una nova economia més atenta als principis ètics i a la nova regulació de l'activitat financera, neutralitzant els aspectes depredadors i especulatius i donant valor al servei a l'economia real. Encara que sí s'han realitzat molts esforços positius, en diversos nivells, que es reconeixen i aprecien, no hi ha hagut cap reacció que hagi dut a repensar els criteris obsolets que continuen governant el món. [10] Per contra, de vegades sembla tornar a estar en auge un egoisme miop i limitat a curt termini, el qual, prescindint del bé comú, exclou del seu horitzó la preocupació, no només de crear, sinó també de difondre riquesa i eliminar les desigualtats, avui tan pronunciades.

6. Està en joc el veritable benestar de la majoria dels homes i dones del nostre planeta, que corren el risc de veure’s confinats cada vegada més als marges, quan no de ser «exclosos i descartats» [11] del progrés i el benestar real , mentre algunes minories exploten i reserven en el seu propi benefici vastos recursos i riqueses, romanent indiferents a la condició de la majoria ...; per tant, si volem el bé real de l'home veritable per als homes, «el diner ha de servir i no governar!».

II. Consideracions bàsiques de fons
8. .. la mateixa economia, com qualsevol altra esfera humana, «té necessitat de l'ètica per al seu correcte funcionament; no d'una ètica qualsevol, sinó d'una ètica amiga de la persona». [14]

10. ... Aquesta antropologia relacional ajuda també a l'home a reconèixer la validesa de les estratègies econòmiques dirigides principalment a la qualitat global de vida, abans que al creixement indiscriminat dels guanys; a un benestar que ha de ser sempre integral, de tot l'home i de tots els homes. Cap benefici és legítim, en efecte, quan es perd l'horitzó de la promoció integral de la persona humana, la destinació universal dels béns i l'opció preferencial pels pobres. [19] Aquests tres principis s'impliquen i exigeixen necessàriament l'un a l'altre en la perspectiva de la construcció d'un món més just i solidari.

..., és desitjable que, sobretot les universitats i les escoles d'economia, en els seus programes d'estudis, de manera no marginal o accessòria, sinó fonamental, proporcionin cursos de capacitació que eduquin a entendre l'economia i les finances a la llum d'una visió completa de l'home, no limitada a algunes de les seves dimensions, i d'una ètica que l’expressi. Una gran ajuda, en aquest sentit, l'ofereix la Doctrina social de l'Església.

11. Per tant, el benestar s'ha d'avaluar amb criteris molt més amplis que el producte interior brut (PIB) d'un país, tenint més aviat en compte altres paràmetres, com la seguretat, la salut, el creixement del "capital humà", la qualitat de la vida social i del treball.

12. Cap activitat econòmica pot sostenir-se durant molt temps si no es realitza en un clima de saludable llibertat d'iniciativa. [23] És així mateix evident que la llibertat de què gaudeixen, avui dia, els agents econòmics, entesa de forma absoluta i separada de la seva intrínseca referència a la veritat i al bé, tendeix a generar centres de supremacia i a inclinar-se cap a formes d'oligarquia, que en última instància perjudiquen l'eficiència mateixa del sistema econòmic. [24]

 13. ... No obstant això, és així mateix evident que aquest potent propulsor de l'economia que són els mercats és incapaç de regular-se per si mateix: [28] de fet, aquests no són capaços de generar els fonaments que els permetin funcionar regularment (cohesió social, honestedat , confiança, seguretat, lleis ...), ni de corregir els efectes externs negatius (diseconomy) per a la societat humana (desigualtats, asimetries, degradació ambiental, inseguretat social, frau ...).

14. ... en el món econòmic i financer es donen casos en els quals alguns dels mitjans utilitzats pels mercats, encara que no siguin en si mateixos inacceptables des d'un punt de vista ètic, constitueixen però casos d'immoralitat propera, és a dir, ocasions en les quals amb molta facilitat es generen abusos i fraus, especialment en perjudici de la contrapart en desavantatge. Per exemple, comercialitzar alguns productes financers, en si mateixos lícits, en situació d'asimetria, aprofitant les llacunes informatives o la debilitat contractual d'una de les parts, constitueix una violació de la deguda honestedat relacional i és una greu infracció des del punt ètic. ... -que posa als compradors en una posició d'inferioritat en relació als que els comercialitzen-...

15. ... El que havia estat tristament vaticinat fa més d'un segle, per desgràcia, ara s'ha fet realitat: el rendiment del capital amenaça de suplantar la renda del treball, confinat sovint al marge dels principals interessos del sistema econòmic. En conseqüència, el treball mateix, amb la seva dignitat, no només es converteix en una realitat cada vegada més en perill, sinó que perd també la seva condició de "bé" per a l'home, [30] convertint-se en un simple mitjà d'intercanvi dins de relacions socials asimètriques.

Precisament en aquesta inversió d'ordre entre mitjans i fins, en virtut del qual el treball, de bé, es converteix en "instrument" i els diners, de medi, es converteix en "fi", troba terreny fèrtil aquesta "cultura del descart", temerària i amoral, que ha marginat a grans masses de població, privant-los de treball decent i convertint-los en subjectes "sense horitzons, sense sortida": «Ja no es tracta simplement del fenomen de l'explotació i de l'opressió, sinó d'una cosa nova : amb l'exclusió queda afectada en la seva mateixa arrel la pertinença a la societat en què es viu, perquè ja no s'està en ella a baix, a la perifèria, o sense poder, sinó que s'està fora. Els exclosos no són «explotats» sinó deixalles, "sobrants"». [31]

16. A aquest propòsit, com no pensar en la funció social insubstituïble del crèdit, la responsabilitat incumbeix principalment a intermediaris financers qualificats i fiables. En aquest context, resulta clar que l'aplicació de taxes d'interès excessivament altes, que de fet no són sostenibles pels prestataris, representa una operació no només il·legítima sota el perfil ètic sinó també disfuncional per a la salut del sistema econòmic. Des de sempre, semblants pràctiques, així com els comportaments efectivament usuraris, han estat percebuts per la consciència humana com pèrfids i pel sistema econòmic com contraris al seu correcte funcionament.

..., són molt positives i han de ser encoratjades realitats com el crèdit cooperatiu, el microcrèdit, així com el crèdit públic al servei de les famílies, les empreses, les comunitats locals i el crèdit per a l'ajuda als països en desenvolupament.

17. ... La finalitat especulativa, especialment en el camp econòmic financer, amenaça avui amb suplantar a tots els altres objectius principals en què es concreta la llibertat humana. Aquest fet està deteriorant l'immens patrimoni de valors que fa de la nostra societat civil un lloc de coexistència pacífica, de trobada, de solidaritat, de reciprocitat regeneradora i de responsabilitat pel bé comú. En aquest context, paraules com "eficiència", "competència", "lideratge", "mèrit" tendeixen a ocupar tot l'espai de la nostra cultura civil.

Això requereix abans de res que s'emprengui una reconquesta de l'humà, per reobrir els horitzons a la sobreabundància de valors, que és l'única que permet a l'home trobar-se a si mateix i construir societats que siguin acollidores i inclusives, on hi hagi espai per als més febles i on la riquesa s'utilitzi en benefici de tots. En resum, llocs on l'home li resulti bonic viure i fàcil esperar.

III. Algunes puntualitzacions en el context actual
19. El mercat, gràcies al progrés de la globalització i la digitalització, pot comparar-se amb un gran organisme, en les venes del qual corren, com limfa vital, immenses quantitats de capitals. Servint-nos d'aquesta analogia, podem per tant parlar també de la "salut" del mateix organisme, quan els seus mitjans i aparells procuren una bona funcionalitat del sistema, en el qual el creixement i la difusió de la riquesa van de comú acord. ... que siguin respectats i promoguts també la dignitat de l'home i el bé comú.

... Afavorir la salut i evitar la contaminació, fins i tot des del punt de vista econòmic, és un imperatiu moral ineludible per a tots els actors compromesos en els mercats. Aquesta exigència demostra així mateix la urgència d'una coordinació supranacional entre les diferents arquitectures dels sistemes financers locals. [36]

20. ... la cooperació realitza una funció singular en la tasca de produir de forma sana valor afegit en els mercats. Una lleial i intensa sinergia dels agents obté fàcilment aquest valor afegit que busca tota actuació econòmica. [37]

Quan l'home reconeix la solidaritat fonamental que el lliga a tots els altres homes, percep que no pot apropiar-se dels béns de què disposa. Quan s'habitua a la solidaritat, aquests béns són usats no només per  a les seves pròpies necessitats, i així es multipliquen, donant sovint també fruits inesperats per als altres. [38] ...

21. L'experiència de les últimes dècades ha demostrat amb evidència, d'una banda, com d’ingènua  és la confiança en una autosuficiència distributiva dels mercats, independent de tota ètica i, d'altra banda, la gran necessitat d'una adequada regulació, que conjugui al mateix temps llibertat i tutela de tots els subjectes que hi operen en règim d'una sana i correcta interacció, especialment dels més vulnerables. En aquest sentit, els poders polítics i econòmics i financers sempre han de mantenir-se diferents i autònoms i al mateix temps orientar-se, més enllà de tota complicitat nociva, a la realització d'un bé que és tendencialment comú i no reservat a pocs subjectes privilegiats. [40 ]

... els mercats necessiten orientacions sòlides i robustes, tant macroprudencials com normatives, el més participades i uniformes que sigui possible; així com regles, que cal actualitzar contínuament, perquè la realitat mateixa dels mercats està en continu moviment .... I quan la velocitat dels processos d'innovació produeix excessius riscos sistèmics, cal que els operadors econòmics acceptin els vincles i frens que exigeix el bé comú, sense tractar de burlar o disminuir-los.

En aquest sentit, tenint present l'actual globalització del sistema financer, és important mantenir una coordinació estable, clara i eficaç entre les diverses autoritats nacionals de regulació dels mercats, amb la possibilitat, i de vegades fins i tot la necessitat, de compartir amb promptitud decisions vinculants quan ho exigeixi el risc per al bé comú. Aquestes autoritats de regulació han de ser sempre independents i estar vinculades a les exigències de l'equitat i del bé comú. Les dificultats comprensibles, en aquest sentit, no han de descoratjar la recerca i actuació d'aquests sistemes normatius, que han de ser concertats entre els països i l'abast ha de ser igualment supranacional. [41]

Les regles han d'afavorir una completa transparència del que es negocia, per eliminar tota forma d'injusta desigualtat, garantint el més possible un equilibri en els intercanvis. Especialment tenint en compte que la concentració asimètrica d'informacions i poder tendeix a reforçar als subjectes econòmics més forts, creant hegemonies capaces d'influenciar unilateralment no només els mercats sinó fins i tot els mateixos sistemes polítics i normatius.

23. ..., l'Església recorda la importància d'una responsabilitat social de l'empresa [44], que s'explicita ad extra i ad intra de la mateixa.

... enormes remuneracions proporcionals als resultats immediats de la gestió (no equilibrades amb equivalents penalitzacions en cas de fracàs dels objectius), que, si bé a curt termini asseguren grans guanys als directius i accionistes, acaben per propiciar l'acceptació de riscos excessius i deixar a les empreses afeblides i empobrides de les energies econòmiques que els haurien assegurat perspectives adequades de futur.

29. ..., molts coincideixen a afirmar que l'existència d'aquests sistemes "ombra" és una de les principals concauses que han portat al desenvolupament i la difusió global de la recent crisi econòmica i financera que va començar als EUA amb la de les hipoteques subprime a l'estiu de 2007.

30. D'aquesta intenció especulativa es nodreix més el món de les finances offshore, que, tot i que també ofereix altres serveis legals, a través dels àmpliament difusos canals d'elusió fiscal - l'evasió i el rentat de diners bruts - constitueix una altra raó d'empobriment del sistema normal de producció i distribució de béns i serveis ...

Més encara, cada vegada resulta més clar que hi ha un grau de correlació apreciable entre el comportament no ètic dels operadors i la fallida del sistema en el seu conjunt: és ja innegable que les deficiències ètiques exacerben les imperfeccions dels mecanismes del mercat [46] .

..., cal assenyalar que, si bé la raó formal per legitimar la presència de seus offshore és la d'evitar que els inversors institucionals pateixin una doble taxació, primer al seu país de residència i després en el país en què estan domiciliats els fons, de fet, aquests llocs s'han convertit avui dia, en ocasió d'operacions financeres sovint al límit de la legalitat, quan no es "passen de la ratlla", tant des del punt de vista de la seva legalitat normativa, com des del punt de vista ètic, és a dir, d'una cultura econòmica sana i lliure del simple propòsit d'elusió fiscal.

En l'actualitat, més de la meitat del comerç mundial és duta a terme per grans subjectes, que redueixen dràsticament la seva càrrega fiscal transferint els ingressos d'un lloc a un altre, depenent del que els convingui, transferint els beneficis als paradisos fiscals i els costos als països amb alts impostos. És clar que això ha restat recursos decisius a l'economia real, i ha contribuït a la creació de sistemes econòmics basats en la desigualtat. D'altra banda, no és possible ignorar que aquestes seus offshore s'han convertit en llocs de rentat de diners "bruts", és a dir, fruit de guanys il·lícits (robatori, frau, corrupció, associació criminal, màfia, botí de guerra ... ).

31. ... és precisament l'elusió fiscal dels principals actors que es mouen en els mercats, especialment els grans intermediaris financers, la qual cosa representa una abominable sostracció de recursos a l'economia real i un dany per a tota la societat civil. Atesa la manca de transparència d'aquests sistemes és difícil determinar amb precisió la quantitat de capital que passa a través d'ells; però, s'ha calculat que n'hi hauria prou amb un impost mínim sobre les transaccions offshore per resoldre gran part del problema de la fam al món: per què no fer-ho amb valentia?

A més, s'ha demostrat que l'existència de seus offshore afavoreix així mateix enormes sortides de capital de molts països de baixos ingressos, generant nombroses crisis polítiques i econòmiques i impedint als mateixos embarcar finalment en el camí del creixement i del desenvolupament saludable.

.. Tot això, a la vegada que constitueix un greu perjudici al bon funcionament de l'economia real, representa una estructura que, tal com està configurada actualment, resulta totalment inacceptable des del punt de vista ètic. És, per tant, necessari i urgent que, a nivell internacional, s'apliquin els remeis apropiats a aquests sistemes inics; en primer lloc, practicant a tots els nivells la transparència financera (per exemple, amb l'obligació de rendició de comptes, per a les empreses multinacionals, de les seves respectives activitats i impostos pagats a cada país on operen a través de les seves filials); i també amb sancions incisives imposades als països que reiterin les pràctiques deshonestes (evasió i elusió d'impostos, rentat de diners bruts) esmentades anteriorment.

32. Especialment en els països amb economies menys desenvolupades, el sistema offshore ha empitjorat el deute públic. S'ha observat, en efecte, que la riquesa privada acumulada en els paradisos fiscals per algunes elits ha gairebé igualat el deute públic dels seus respectius països. ..., és ben sabut que importants subjectes econòmics tendeixen a buscar la socialització de les pèrdues, freqüentment, amb la connivència dels polítics.

No obstant això, és oportú assenyalar que el deute públic es genera, sovint, també per una gestió imprudent -quan no dolosa- del sistema d'administració pública. Aquest deute, és a dir, el conjunt de passius financers que pesen sobre els Estats, representa avui un dels majors obstacles per al bon funcionament i creixement de les diferents economies nacionals. Nombroses economies nacionals es veuen de fet aclaparades pel pagament dels interessos que provenen d'aquest deute i, per tant, es veuen en la necessitat de fer ajustaments estructurals amb aquest fi.

33. Tot el que s'ha dit fins ara no afecta només a entitats fora del nostre control, sinó que cau també dins de l'esfera de la nostra responsabilitat. Això vol dir que tenim a la nostra disposició eines importants per contribuir a resoldre molts problemes. Per exemple, els mercats viuen gràcies a la demanda i l'oferta de béns; en aquest sentit, cada un de nosaltres pot influir en manera decisiva, almenys, en la configuració d'aquesta demanda.

Per tant, és important un exercici crític i responsable del consum i de l'estalvi ...

Cal seleccionar aquells béns de consum darrere dels quals hi ha un procés èticament digne, ...

Les mateixes reflexions s'han de fer en relació a la gestió dels propis estalvis, dirigint-los, per exemple, cap a aquelles empreses que operen amb criteris clars, inspirats en una ètica respectuosa de l'home sencer i de tots els homes i en un horitzó de responsabilitat social ...

IV. Conclusió
34. Enfront de la immensitat i omnipresència dels actuals sistemes econòmic-financers, ens podem sentir temptats a resignar-nos al cinisme i a pensar que, amb les nostres pobres forces, no podem fer molt. En realitat, cada un de nosaltres pot fer molt, especialment si no es queda sol.

Moltes associacions amb origen en la societat civil són, en aquest sentit, una reserva de consciència i responsabilitat social, de la qual no podem prescindir. Avui més que mai, tots estem cridats a vigilar com sentinelles de la vida bona i a fer-nos intèrprets d'un nou protagonisme social, basant la nostra acció en la recerca del bé comú i fundant-la sobre sòlids principis de solidaritat i subsidiarietat.

...

Luis F. Ladaria, S.I., Arquebisbe titular de Thibica, Prefecte de la Congregació per a la Doctrina de la Fe

Peter Card. Turkson, Prefecte del Dicasteri pel Servei del Desenvolupament Humà Integral

+ Giacomo Morandi, Arquebisbe titular de Cerveteri, Secretari de la Congregació per a la Doctrina de la Fe

Bruno Marie Duffé, Secretari del Dicasteri pel Servei Desenvolupament Humà Integral

Joaquim Alsina
ONG FISC-Catalunya
Membre del SEDASE (Seminari de la Doctrina Social de l’Església)