dijous, 28 de març de 2019

Oeconomicae et pecuniariae quaestiones.

Consideracions per a un discerniment ètic sobre alguns aspectes de l’actual sistema econòmic i financer, 17.05.2018


En les següents línies podreu llegir una part de les consideracions ètiques de l'actual sistema econòmic, elaborades des del Vaticà. A diferència del que hem fet en ocasions anteriors, reproduïm els paràgrafs sense cap comentari afegit, ja que són molt eloqüents per si mateixos. Els Cardenals Ladaria, de Manacor (Mallorca) i Turkson, de Ghana, juntament amb el bisbe Morandi, de Mòdena, i el P. Duffé, de Lió, han confeccionat un extraordinari document en què tracten les qüestions més problemàtiques del sistema capitalista actual demostrant un profund coneixement sobre el tema.

Ladaria                                  Turkson              Morandi                             Duffé

I. Introducció
1. Les qüestions econòmiques i financeres, mai com avui, atreuen la nostra atenció, a causa de la creixent influència dels mercats sobre el benestar material de la major part de la humanitat. Això exigeix, d'una banda, una regulació adequada de les seves dinàmiques i, de l'altra, un fonament ètic clar, que garanteixi al benestar assolit aquesta qualitat humana de relacions que els mecanismes econòmics, per si sols, no poden produir...

5. Si bé és cert que el benestar econòmic global ha augmentat en la segona meitat del segle XX, en mesura i rapidesa mai abans experimentades, cal assenyalar que al mateix temps han augmentat les desigualtats entre els diferents països i dins d'ells. [9] El nombre de persones que viuen en pobresa extrema segueix sent enorme.

La recent crisi financera era una oportunitat per desenvolupar una nova economia més atenta als principis ètics i a la nova regulació de l'activitat financera, neutralitzant els aspectes depredadors i especulatius i donant valor al servei a l'economia real. Encara que sí s'han realitzat molts esforços positius, en diversos nivells, que es reconeixen i aprecien, no hi ha hagut cap reacció que hagi dut a repensar els criteris obsolets que continuen governant el món. [10] Per contra, de vegades sembla tornar a estar en auge un egoisme miop i limitat a curt termini, el qual, prescindint del bé comú, exclou del seu horitzó la preocupació, no només de crear, sinó també de difondre riquesa i eliminar les desigualtats, avui tan pronunciades.

6. Està en joc el veritable benestar de la majoria dels homes i dones del nostre planeta, que corren el risc de veure’s confinats cada vegada més als marges, quan no de ser «exclosos i descartats» [11] del progrés i el benestar real , mentre algunes minories exploten i reserven en el seu propi benefici vastos recursos i riqueses, romanent indiferents a la condició de la majoria ...; per tant, si volem el bé real de l'home veritable per als homes, «el diner ha de servir i no governar!».

II. Consideracions bàsiques de fons
8. .. la mateixa economia, com qualsevol altra esfera humana, «té necessitat de l'ètica per al seu correcte funcionament; no d'una ètica qualsevol, sinó d'una ètica amiga de la persona». [14]

10. ... Aquesta antropologia relacional ajuda també a l'home a reconèixer la validesa de les estratègies econòmiques dirigides principalment a la qualitat global de vida, abans que al creixement indiscriminat dels guanys; a un benestar que ha de ser sempre integral, de tot l'home i de tots els homes. Cap benefici és legítim, en efecte, quan es perd l'horitzó de la promoció integral de la persona humana, la destinació universal dels béns i l'opció preferencial pels pobres. [19] Aquests tres principis s'impliquen i exigeixen necessàriament l'un a l'altre en la perspectiva de la construcció d'un món més just i solidari.

..., és desitjable que, sobretot les universitats i les escoles d'economia, en els seus programes d'estudis, de manera no marginal o accessòria, sinó fonamental, proporcionin cursos de capacitació que eduquin a entendre l'economia i les finances a la llum d'una visió completa de l'home, no limitada a algunes de les seves dimensions, i d'una ètica que l’expressi. Una gran ajuda, en aquest sentit, l'ofereix la Doctrina social de l'Església.

11. Per tant, el benestar s'ha d'avaluar amb criteris molt més amplis que el producte interior brut (PIB) d'un país, tenint més aviat en compte altres paràmetres, com la seguretat, la salut, el creixement del "capital humà", la qualitat de la vida social i del treball.

12. Cap activitat econòmica pot sostenir-se durant molt temps si no es realitza en un clima de saludable llibertat d'iniciativa. [23] És així mateix evident que la llibertat de què gaudeixen, avui dia, els agents econòmics, entesa de forma absoluta i separada de la seva intrínseca referència a la veritat i al bé, tendeix a generar centres de supremacia i a inclinar-se cap a formes d'oligarquia, que en última instància perjudiquen l'eficiència mateixa del sistema econòmic. [24]

 13. ... No obstant això, és així mateix evident que aquest potent propulsor de l'economia que són els mercats és incapaç de regular-se per si mateix: [28] de fet, aquests no són capaços de generar els fonaments que els permetin funcionar regularment (cohesió social, honestedat , confiança, seguretat, lleis ...), ni de corregir els efectes externs negatius (diseconomy) per a la societat humana (desigualtats, asimetries, degradació ambiental, inseguretat social, frau ...).

14. ... en el món econòmic i financer es donen casos en els quals alguns dels mitjans utilitzats pels mercats, encara que no siguin en si mateixos inacceptables des d'un punt de vista ètic, constitueixen però casos d'immoralitat propera, és a dir, ocasions en les quals amb molta facilitat es generen abusos i fraus, especialment en perjudici de la contrapart en desavantatge. Per exemple, comercialitzar alguns productes financers, en si mateixos lícits, en situació d'asimetria, aprofitant les llacunes informatives o la debilitat contractual d'una de les parts, constitueix una violació de la deguda honestedat relacional i és una greu infracció des del punt ètic. ... -que posa als compradors en una posició d'inferioritat en relació als que els comercialitzen-...

15. ... El que havia estat tristament vaticinat fa més d'un segle, per desgràcia, ara s'ha fet realitat: el rendiment del capital amenaça de suplantar la renda del treball, confinat sovint al marge dels principals interessos del sistema econòmic. En conseqüència, el treball mateix, amb la seva dignitat, no només es converteix en una realitat cada vegada més en perill, sinó que perd també la seva condició de "bé" per a l'home, [30] convertint-se en un simple mitjà d'intercanvi dins de relacions socials asimètriques.

Precisament en aquesta inversió d'ordre entre mitjans i fins, en virtut del qual el treball, de bé, es converteix en "instrument" i els diners, de medi, es converteix en "fi", troba terreny fèrtil aquesta "cultura del descart", temerària i amoral, que ha marginat a grans masses de població, privant-los de treball decent i convertint-los en subjectes "sense horitzons, sense sortida": «Ja no es tracta simplement del fenomen de l'explotació i de l'opressió, sinó d'una cosa nova : amb l'exclusió queda afectada en la seva mateixa arrel la pertinença a la societat en què es viu, perquè ja no s'està en ella a baix, a la perifèria, o sense poder, sinó que s'està fora. Els exclosos no són «explotats» sinó deixalles, "sobrants"». [31]

16. A aquest propòsit, com no pensar en la funció social insubstituïble del crèdit, la responsabilitat incumbeix principalment a intermediaris financers qualificats i fiables. En aquest context, resulta clar que l'aplicació de taxes d'interès excessivament altes, que de fet no són sostenibles pels prestataris, representa una operació no només il·legítima sota el perfil ètic sinó també disfuncional per a la salut del sistema econòmic. Des de sempre, semblants pràctiques, així com els comportaments efectivament usuraris, han estat percebuts per la consciència humana com pèrfids i pel sistema econòmic com contraris al seu correcte funcionament.

..., són molt positives i han de ser encoratjades realitats com el crèdit cooperatiu, el microcrèdit, així com el crèdit públic al servei de les famílies, les empreses, les comunitats locals i el crèdit per a l'ajuda als països en desenvolupament.

17. ... La finalitat especulativa, especialment en el camp econòmic financer, amenaça avui amb suplantar a tots els altres objectius principals en què es concreta la llibertat humana. Aquest fet està deteriorant l'immens patrimoni de valors que fa de la nostra societat civil un lloc de coexistència pacífica, de trobada, de solidaritat, de reciprocitat regeneradora i de responsabilitat pel bé comú. En aquest context, paraules com "eficiència", "competència", "lideratge", "mèrit" tendeixen a ocupar tot l'espai de la nostra cultura civil.

Això requereix abans de res que s'emprengui una reconquesta de l'humà, per reobrir els horitzons a la sobreabundància de valors, que és l'única que permet a l'home trobar-se a si mateix i construir societats que siguin acollidores i inclusives, on hi hagi espai per als més febles i on la riquesa s'utilitzi en benefici de tots. En resum, llocs on l'home li resulti bonic viure i fàcil esperar.

III. Algunes puntualitzacions en el context actual
19. El mercat, gràcies al progrés de la globalització i la digitalització, pot comparar-se amb un gran organisme, en les venes del qual corren, com limfa vital, immenses quantitats de capitals. Servint-nos d'aquesta analogia, podem per tant parlar també de la "salut" del mateix organisme, quan els seus mitjans i aparells procuren una bona funcionalitat del sistema, en el qual el creixement i la difusió de la riquesa van de comú acord. ... que siguin respectats i promoguts també la dignitat de l'home i el bé comú.

... Afavorir la salut i evitar la contaminació, fins i tot des del punt de vista econòmic, és un imperatiu moral ineludible per a tots els actors compromesos en els mercats. Aquesta exigència demostra així mateix la urgència d'una coordinació supranacional entre les diferents arquitectures dels sistemes financers locals. [36]

20. ... la cooperació realitza una funció singular en la tasca de produir de forma sana valor afegit en els mercats. Una lleial i intensa sinergia dels agents obté fàcilment aquest valor afegit que busca tota actuació econòmica. [37]

Quan l'home reconeix la solidaritat fonamental que el lliga a tots els altres homes, percep que no pot apropiar-se dels béns de què disposa. Quan s'habitua a la solidaritat, aquests béns són usats no només per  a les seves pròpies necessitats, i així es multipliquen, donant sovint també fruits inesperats per als altres. [38] ...

21. L'experiència de les últimes dècades ha demostrat amb evidència, d'una banda, com d’ingènua  és la confiança en una autosuficiència distributiva dels mercats, independent de tota ètica i, d'altra banda, la gran necessitat d'una adequada regulació, que conjugui al mateix temps llibertat i tutela de tots els subjectes que hi operen en règim d'una sana i correcta interacció, especialment dels més vulnerables. En aquest sentit, els poders polítics i econòmics i financers sempre han de mantenir-se diferents i autònoms i al mateix temps orientar-se, més enllà de tota complicitat nociva, a la realització d'un bé que és tendencialment comú i no reservat a pocs subjectes privilegiats. [40 ]

... els mercats necessiten orientacions sòlides i robustes, tant macroprudencials com normatives, el més participades i uniformes que sigui possible; així com regles, que cal actualitzar contínuament, perquè la realitat mateixa dels mercats està en continu moviment .... I quan la velocitat dels processos d'innovació produeix excessius riscos sistèmics, cal que els operadors econòmics acceptin els vincles i frens que exigeix el bé comú, sense tractar de burlar o disminuir-los.

En aquest sentit, tenint present l'actual globalització del sistema financer, és important mantenir una coordinació estable, clara i eficaç entre les diverses autoritats nacionals de regulació dels mercats, amb la possibilitat, i de vegades fins i tot la necessitat, de compartir amb promptitud decisions vinculants quan ho exigeixi el risc per al bé comú. Aquestes autoritats de regulació han de ser sempre independents i estar vinculades a les exigències de l'equitat i del bé comú. Les dificultats comprensibles, en aquest sentit, no han de descoratjar la recerca i actuació d'aquests sistemes normatius, que han de ser concertats entre els països i l'abast ha de ser igualment supranacional. [41]

Les regles han d'afavorir una completa transparència del que es negocia, per eliminar tota forma d'injusta desigualtat, garantint el més possible un equilibri en els intercanvis. Especialment tenint en compte que la concentració asimètrica d'informacions i poder tendeix a reforçar als subjectes econòmics més forts, creant hegemonies capaces d'influenciar unilateralment no només els mercats sinó fins i tot els mateixos sistemes polítics i normatius.

23. ..., l'Església recorda la importància d'una responsabilitat social de l'empresa [44], que s'explicita ad extra i ad intra de la mateixa.

... enormes remuneracions proporcionals als resultats immediats de la gestió (no equilibrades amb equivalents penalitzacions en cas de fracàs dels objectius), que, si bé a curt termini asseguren grans guanys als directius i accionistes, acaben per propiciar l'acceptació de riscos excessius i deixar a les empreses afeblides i empobrides de les energies econòmiques que els haurien assegurat perspectives adequades de futur.

29. ..., molts coincideixen a afirmar que l'existència d'aquests sistemes "ombra" és una de les principals concauses que han portat al desenvolupament i la difusió global de la recent crisi econòmica i financera que va començar als EUA amb la de les hipoteques subprime a l'estiu de 2007.

30. D'aquesta intenció especulativa es nodreix més el món de les finances offshore, que, tot i que també ofereix altres serveis legals, a través dels àmpliament difusos canals d'elusió fiscal - l'evasió i el rentat de diners bruts - constitueix una altra raó d'empobriment del sistema normal de producció i distribució de béns i serveis ...

Més encara, cada vegada resulta més clar que hi ha un grau de correlació apreciable entre el comportament no ètic dels operadors i la fallida del sistema en el seu conjunt: és ja innegable que les deficiències ètiques exacerben les imperfeccions dels mecanismes del mercat [46] .

..., cal assenyalar que, si bé la raó formal per legitimar la presència de seus offshore és la d'evitar que els inversors institucionals pateixin una doble taxació, primer al seu país de residència i després en el país en què estan domiciliats els fons, de fet, aquests llocs s'han convertit avui dia, en ocasió d'operacions financeres sovint al límit de la legalitat, quan no es "passen de la ratlla", tant des del punt de vista de la seva legalitat normativa, com des del punt de vista ètic, és a dir, d'una cultura econòmica sana i lliure del simple propòsit d'elusió fiscal.

En l'actualitat, més de la meitat del comerç mundial és duta a terme per grans subjectes, que redueixen dràsticament la seva càrrega fiscal transferint els ingressos d'un lloc a un altre, depenent del que els convingui, transferint els beneficis als paradisos fiscals i els costos als països amb alts impostos. És clar que això ha restat recursos decisius a l'economia real, i ha contribuït a la creació de sistemes econòmics basats en la desigualtat. D'altra banda, no és possible ignorar que aquestes seus offshore s'han convertit en llocs de rentat de diners "bruts", és a dir, fruit de guanys il·lícits (robatori, frau, corrupció, associació criminal, màfia, botí de guerra ... ).

31. ... és precisament l'elusió fiscal dels principals actors que es mouen en els mercats, especialment els grans intermediaris financers, la qual cosa representa una abominable sostracció de recursos a l'economia real i un dany per a tota la societat civil. Atesa la manca de transparència d'aquests sistemes és difícil determinar amb precisió la quantitat de capital que passa a través d'ells; però, s'ha calculat que n'hi hauria prou amb un impost mínim sobre les transaccions offshore per resoldre gran part del problema de la fam al món: per què no fer-ho amb valentia?

A més, s'ha demostrat que l'existència de seus offshore afavoreix així mateix enormes sortides de capital de molts països de baixos ingressos, generant nombroses crisis polítiques i econòmiques i impedint als mateixos embarcar finalment en el camí del creixement i del desenvolupament saludable.

.. Tot això, a la vegada que constitueix un greu perjudici al bon funcionament de l'economia real, representa una estructura que, tal com està configurada actualment, resulta totalment inacceptable des del punt de vista ètic. És, per tant, necessari i urgent que, a nivell internacional, s'apliquin els remeis apropiats a aquests sistemes inics; en primer lloc, practicant a tots els nivells la transparència financera (per exemple, amb l'obligació de rendició de comptes, per a les empreses multinacionals, de les seves respectives activitats i impostos pagats a cada país on operen a través de les seves filials); i també amb sancions incisives imposades als països que reiterin les pràctiques deshonestes (evasió i elusió d'impostos, rentat de diners bruts) esmentades anteriorment.

32. Especialment en els països amb economies menys desenvolupades, el sistema offshore ha empitjorat el deute públic. S'ha observat, en efecte, que la riquesa privada acumulada en els paradisos fiscals per algunes elits ha gairebé igualat el deute públic dels seus respectius països. ..., és ben sabut que importants subjectes econòmics tendeixen a buscar la socialització de les pèrdues, freqüentment, amb la connivència dels polítics.

No obstant això, és oportú assenyalar que el deute públic es genera, sovint, també per una gestió imprudent -quan no dolosa- del sistema d'administració pública. Aquest deute, és a dir, el conjunt de passius financers que pesen sobre els Estats, representa avui un dels majors obstacles per al bon funcionament i creixement de les diferents economies nacionals. Nombroses economies nacionals es veuen de fet aclaparades pel pagament dels interessos que provenen d'aquest deute i, per tant, es veuen en la necessitat de fer ajustaments estructurals amb aquest fi.

33. Tot el que s'ha dit fins ara no afecta només a entitats fora del nostre control, sinó que cau també dins de l'esfera de la nostra responsabilitat. Això vol dir que tenim a la nostra disposició eines importants per contribuir a resoldre molts problemes. Per exemple, els mercats viuen gràcies a la demanda i l'oferta de béns; en aquest sentit, cada un de nosaltres pot influir en manera decisiva, almenys, en la configuració d'aquesta demanda.

Per tant, és important un exercici crític i responsable del consum i de l'estalvi ...

Cal seleccionar aquells béns de consum darrere dels quals hi ha un procés èticament digne, ...

Les mateixes reflexions s'han de fer en relació a la gestió dels propis estalvis, dirigint-los, per exemple, cap a aquelles empreses que operen amb criteris clars, inspirats en una ètica respectuosa de l'home sencer i de tots els homes i en un horitzó de responsabilitat social ...

IV. Conclusió
34. Enfront de la immensitat i omnipresència dels actuals sistemes econòmic-financers, ens podem sentir temptats a resignar-nos al cinisme i a pensar que, amb les nostres pobres forces, no podem fer molt. En realitat, cada un de nosaltres pot fer molt, especialment si no es queda sol.

Moltes associacions amb origen en la societat civil són, en aquest sentit, una reserva de consciència i responsabilitat social, de la qual no podem prescindir. Avui més que mai, tots estem cridats a vigilar com sentinelles de la vida bona i a fer-nos intèrprets d'un nou protagonisme social, basant la nostra acció en la recerca del bé comú i fundant-la sobre sòlids principis de solidaritat i subsidiarietat.

...

Luis F. Ladaria, S.I., Arquebisbe titular de Thibica, Prefecte de la Congregació per a la Doctrina de la Fe

Peter Card. Turkson, Prefecte del Dicasteri pel Servei del Desenvolupament Humà Integral

+ Giacomo Morandi, Arquebisbe titular de Cerveteri, Secretari de la Congregació per a la Doctrina de la Fe

Bruno Marie Duffé, Secretari del Dicasteri pel Servei Desenvolupament Humà Integral

Joaquim Alsina
ONG FISC-Catalunya
Membre del SEDASE (Seminari de la Doctrina Social de l’Església)

dimarts, 22 de gener de 2019

DE LA POSTVERITAT A LA POSTDEMOCRÀCIA

Robert Fishman, doctor en sociologia per la Universitat de Yale i professor de Ciències Polítiques a la Universidad Carlos III de Madrid, i Neus Tomàs, subdirectora del digital eldiario.es i directora de Catalunya Plural, debaten sobre la postveritat i la postdemocràcia, moderats per Laura Aznar.
En una època de fake news, de killer facts o de postveritats que es fan virals i es divulguen amb una rapidesa mai coneguda, en què les mentides són “més creïbles” que les veritats, un tema com postveritat i postdemocràcia desperta un gran interès com demostra la gran quantitat de persones que varen assistir a la xerrada del 14 de gener a CiJ.
Per què hem passat de la democràcia a la postdemocràcia? Segons Fishman, ha finalitzat una Edat d’Or de la democràcia. La democràcia es veu qüestionada en molts països. A Europa i a Amèrica. Amb Trump, es produeix una “extensió de la mentida”.
No es pot oblidar que la democràcia es construeix al voltant d’uns ideals. Ideals que no aconsegueixen de forma plena la democràcia. Cal tenir democràcies autèntiques. Encara que un país sigui considerat democràtic no vol dir que ho sigui plenament. Assistim a una vulneració de drets dels ciutadans i a Espanya també. Cal veure com reduir les imperfeccions de la democràcia.
Com reduir els riscos de la democràcia? Els riscos aniran creixent. És imprescindible tenir pluralitat de fonts d’informació. Els estats no poden per sí sols garantir la democràcia. Hi ha vegades que les informacions que provenen de mitjans estatals no respecten els drets de les minories. Cal aconseguir la llibertat dels periodistes a l’hora d’informar.
Neus Tomàs considera que la definició d’Iñaki Gabilondo sobre postveritat seria la més correcta. “És la mentida de sempre, és la veritat a mitges, és la calumnia, la falsificació,...”. Per l’efectivitat de les xarxes, ara la mentida és molt més potent que abans.
Segons un estudi de l’Institut Tècnic de Massachusetts, a partir de 126.000 relats, difosos via twitter  entre 2006 i 2017, 4,5 milions de tweets, seguits per tres milions de persones, les notícies falses es difonen 6 vegades més ràpidament que les autèntiques. La mentida s’embolcalla i es formula de forma creïble. Segons Innerarity, per a estar ben informat cal una dieta informativa variada, el que t’ajuda a no viure en una bombolla. Segons qui signa una informació té més credibilitat que el propi mitjà.
Ens preguntem si ens hem fet tolerants amb les mentides. Per a Fishman la resposta és no. Posa l’exemple de Reagan. Va ser un president deshonest que danyava els febles mentre ell deia el contrari. Els estudiants fills de pares que havien mort van veure com la pensió que rebien per a poder seguir estudiant s’esfumava. I moltes més ajudes varen ser eliminades. També assegurava Reagan que la seva etapa va ser d’un creixement econòmic sostingut com mai no s’havia vist. Fals. L’etapa de creixement més llarga va ser sota els demòcrates els anys 60. Cal la mobilització política davant de les mentides. Tocqueville, el gran liberal, sempre havia defensat la necessitat de pluralitat de periòdics i en els periòdics. Això no és del tot cert. Poden haver molts periòdics però els seus redactors estar molt condicionats. Un país com Portugal ha demostrat que els seus periodistes tenen dret a dir el que pensen i no estan sotmesos a un director que decideix per ells el que han d’explicar, tal com succeeix a Espanya.
Espanya és el país d’Europa que més notícies falses rep i més les accepta. Segons Tomàs, hem mal acostumat al ciutadà a respostes fàcils per a problemes complexosEls missatges simplistes guanyen terreny davant tesis ben elaborades. Als programes dels mitjans de comunicació triomfa aquell que es mostra més cridaner i escandalós. Davant d’això cal reivindicar la figura de l’expert. Xavier Casals va dir que, davant de fenòmens com Vox, no n’hi ha prou amb estigmatitzar les formacions i els seus missatges, cal dades que els contradiguin i cal experts. Cal apostar per mitjans que es basin en la qualitat.
El que és positiu de la situació tecnològica actual és que disposem de moltes dades, de molta informació. El negatiu és la proliferació de mentides per les xarxes. Per a Neus Tomàs, el periodista ha de ser sobre tot honest, per sobre de si és objectiu o no. És molt difícil l’objectivitat i pot arribar a resultar immoral no mullar-se davant de les barbaritats que s’arriben a dir. Has de ser combatiu per desmuntar mentides. Un exemple de crispació, crits i mentides és el propi Congrés de Diputats, on últimament estem assistint a espectacles lamentables.
Fishman considera que a Espanya hi ha poca capacitat crítica. En la política espanyola hem assistit a la formulació de mentides constantment. Una de les més greus va ser la dels atemptats del març de 2004. Aquesta situació té a veure amb una concepció jeràrquica de la democràcia, com a conseqüència del tipus de transició que es va fer. Un director d’un mitjà de comunicació imposa als seus periodistes la línia a seguir. No hi ha llibertat al si d’aquests mitjans. Com hem dit abans, a Portugal això no passa, ja que hi ha molta més independència dels periodistes a l’hora de parlar o d’escriure.
La democràcia requereix tolerància a l’hora de tractar als adversaris. Però cal comptar amb unes mínimes regles de joc.
Per a Tomàs, cal uns mitjans forts. Cal llibertat. A més deutes té un mitjà menys fiable serà. La qualitat s’ha de pagar; del contrari, els mitjans viuen de les subvencions o dels grans anunciants que imposen la línia a seguir.
Per a combatre les fake news cal seleccionar els mitjans. Cal anar a periodistes fiables i a experts honestos. Compte amb els whatsapp. Bolsonaro va guanyar les eleccions amb la seva inestimable ajuda. El seu equip produïa 1.000 missatges diaris. Abascal amb Vox ha fet el mateix. Una campanya alternativa. Davant dels mitjans i les xarxes no hem de ser simples espectadors, cal ser actors políticsCal fer-se preguntes i qüestionar les informacions.
La democràcia tampoc és gratis. Cal defensar-la constantment.  Fishman creu que s’ha d’invertir temps a l’hora d’informar-se. Diversificar fonts i parlar amb els altres. Conversar amb qui no s’interessa per la veritatDesemmascarar els mitjans divulgadors de fake news, com la FOX. Aquesta emissora és la que tenen connectada a moltes sales d’espera als EEUU. Cal demanar que canviïn d’emissora. I això ho podem fer tots explicant perquè fem aquesta petició. A Portugal totes les emissores de TV varen informar, mentre tenien lloc els esdeveniments, sobre el desnonament d’immigrants dels habitatges que ocupaven i, a més a més, els entrevistaven. Els periodistes varen actuar honestament. Aquest és el món en el qual voldria viure. Un món on els periodistes tinguessin la llibertat d’informar. I on la gent més exclosa de la societat pogués arribar al gran públic, gràcies a uns periodistes compromesos amb la veritat.
S’han de veure les xarxes socials com una amenaça? Segons Tomàs, cal veure-les amb prevenció. La mateixa prevenció que tens quan obres un diari. Hi ha grups de whatsapp de 300.000 persones. Si la xarxa prové d’un partit polític cal sospitar. Cal jutjar allò que reps. I segons Fishman, les xarxes són tant una amenaça com un instrument per a combatre-la. Cal combatre-les de forma digital i cal alertar aquells que callen. Cal tenir en compte que hi ha gent amb poca ètica. Cal lluitar contra aquestes persones. Davant les mentides de Vox cal emetre fórmules que convencin a la gent. Vox per “aquells que no volen pensions en el futur”, per exemple.   Tomàs va denunciar el mal exemple de Bou, alcaldable pel PP, al qual es va haver d’enfrontar al programa Preguntes freqüents davant les mentides que escampava en aquells moments i per les xarxes sobre violència de gènere. No es pot tolerar la mentida.
Contestant a les preguntes del públic, els ponents posaren de relleu la importància de transmetre per televisió el judici els polítics catalans, encara que cal tenir en compte que també serà un altaveu per a Vox. De totes formes és un tema del que cal parlar amb calma. Varen condemnar el relativisme i varen recordar que Max Weber distingia entre temes objectius i temes que no ho eren. Tothom hauria de constatar la veracitat d’una notícia. No és tan difícil saber si és veritat o no una determinada notícia. Quan les qüestions són subjectives les respostes ja no poden ser tan clares. Per exemple, capitalisme-socialisme, llei de l’esforç?, i sobre el procés a Catalunya passa el mateix. Weber considerava que una pregunta reflecteix els valors de qui la fa. I hi ha preguntes que porten incorporada la resposta.
Cal millorar l’educació i cal educar la capacitat crítica dels estudiants. S’ha fet bastant a Catalunya i molt menys a l’estat espanyol. No s’acaba de tenir clar.
Segons una dels assistents, el compromís per la veritat no el tenen sols els periodistes. El tenim tots. És una obligació moral combatre per la veritat. Hi ha una veritat que és objectiva, com és la veritat dels DDHH.
Fishman afirma que tenir democràcia és un treball de tots.
Podem ser optimistes? La gent és contradictòria. Hi ha vegades que passa, però hi ha d’altres que se’n preocupa. Sempre cal tenir esperança, malgrat que el mal treballa molt bé.
Joaquim Alsina
FISC-Catalunya
Cristianisme i Justícia

divendres, 23 de novembre de 2018

DESMUNTANT LA CUIRASSA EUROPEA I NORD-AMERICANA ANTIINMIGRATORIA

En els diversos articles que hem escrit sobre immigració i refugiats sempre hem dit que la història de la humanitat és la història de les migracions i que fins al primer terç del segle XX eren els europeus els que emigraven cap a altres continents. Després de la II Guerra Mundial, els fluxos migratoris es van invertir. Van ser els habitants de les antigues colònies els que arribaven a les seves metròpolis per guanyar-se la vida. I les últimes dècades han arribat més, empesos per la guerra i la persecució religiosa i política.

Els primers responsables de la fugida d'una bona part de la població de Síria, Iraq, Afganistan o Líbia són Estats Units, Gran Bretanya i França amb les seves intervencions armades i els seus bombardejos. Això va provocar que moviments com Al-Qaida, els talibans o el mortífer Estat Islàmic o Daeix incrementaran el nombre de seguidors i els seus atacs contra població civil, tant cristiana com musulmana. Centenars de milers van començar a abandonar la terra que els va veure néixer. Entre desplaçats i refugiats i demandants d'asil sumen aquest 2018 més de 68 milions. Alemanya ha rebut més d'un milió d'aquests refugiats, el que ha tingut un elevat preu per a la cancellera de la CDU, Angela Merkel, en forma de pèrdua de vots. Mentre Espanya tan sols rebia el 10% dels més de 17.000 a què s'havia compromès rebre abans d'octubre de 2017. I a tot això, els vaixells de salvament de diverses ONG s'han fet famosos salvant vides i sent acusats de mafiosos per les autoritats de diversos països, especialment Itàlia.

Alep- Síria. Destrucció i fugida
(foto: P. Tosco)
Han sorgit moviments populistes, nacionalistes d'estat i racistes i xenòfobs clamant contra l'arribada i l'acollida de nous immigrants i refugiats. I aquests moviments han aconseguit molts més vots fent propaganda per restringir les arribades o simplement acabant amb elles: Hongria, Polònia, Àustria, ... i últimament Itàlia. En  uns moments en que el nombre de persones arribades a les costes europees ha disminuït considerablement.


Frontera serbo-croata (Foto: P.Tosco)
Res a veure amb el milió arribat, fonamentalment travessant Grècia, el 2015. Des del 2016 el nombre ha anat baixant constantment, en bona part per l’inadmissible acord amb Turquia. Les últimes onades d'immigrants han  triat el nord d'Àfrica, especialment Líbia, per saltar a les costes europees. I aquest és el motiu pel qual fins i tot s'ha arribat a proposar crear camps de concentració que acumulin, a Líbia, els migrants que arriben al seu territori, per tal de separar-los entre immigrants econòmics i refugiats per la guerra. Segons el ministre de l'interior italià, Salvini, "carn humana" (sic). I això és el que veiem per les televisions. Molts dels migrants creuen, des de l'Àfrica subsahariana, el desert del Sàhara, morint una bona part d'ells en l'intent d'arribar a Algèria o Líbia. És aquest un periple duríssim, per les circumstàncies climatològiques, la delinqüència i les màfies que enganyen aquells que intenten el viatge. Però si aconsegueixen arribar a Algèria són retornats a la frontera sud d'aquest país i tornen a enfrontar-se amb el desert, on els espera una mort segura.      

Nigèria. Jakana, localitat on s’acumulen milers 
de persones que fugen de Boko Haram. (Foto: P. Tosco)
Estem parlant de l'arribada de persones a un continent envellit, l'europeu, que no té els 2,1 fills per parella, de mitjana, imprescindible per a mantenir estable la població. Abans o després, Europa necessitarà fomentar fluxos migratoris cap a ella o simplement desapareixerà, condemnada a l'extinció. I encara que a Estats Units el problema demogràfic no és tan greu, porten camí de veure immersos en la mateixa situació. Japó ja s'està trobant amb una població molt envellida i Amèrica Llatina coneixerà aquest problema d'aquí a pocs anys. Segons el Centre per al Desenvolupament Global de Washington, si s'incrementa la força laboral en un 1%, els guanys superaran tota l'ajuda al desenvolupament. Fonamentalment per les remeses de divises, que envien els emigrants a les seves famílies. 524.000 milions de dòlars el 2016, segons el Banc Mundial.

Bria, República Centreafricana, atacada per la guerrilla
Seleka, integrada per isilmans que ataquen cristians.
(Foto: P. Tosco)
Què podem esperar si l'Àfrica arriba a tenir el 2050 la quarta part de la població del planeta, uns 2.000 milions de persones? On aniran aquests nous africans, especialment els subsaharians, si no poden guanyar-se la vida al continent on han nascut? Fa poc, els diaris informaven que l'Àfrica produeix el 60% del cobalt mundial. I també, diamants, or, urani, columbita i tantalita, bauxita (alumini), ... Ens hem preguntat com és possible que un continent tan ric en minerals visqui en la pobresa? La resposta és clara. Cal fer una pregunta perillosa: qui explota els minerals i on van a parar els beneficis obtinguts de la seva explotació? S'ha dit sovint que la desgràcia d'Àfrica és ser tan rica en matèries primeres.

Aigües de Lesbos, Grècia. (Foto: P. Tosco)
Només es llancen al Mediterrani disposats a perdre la vida els que es troben en condicions vitals duríssimes. Hem vist imatges de nens de mesos i de pocs anys ofegats. És possible que ni aquestes imatges commoguin l'opulenta societat europea? És possible que la Unió Europea romangui impassible davant tantes víctimes, víctimes que ho són per haver nascut en el lloc equivocat? Una Europa que sempre ha presumit dels seus valors i que, fins i tot, els ha volgut exportar? Els drets humans transcendeixen les fronteres dels estats nació, encara més sent aquest un concepte, el d'estat-nació, propi de segles passats i no d'un món globalitzat i digitalitzat. I el primer dels drets és el dret a la vida i una vida digna!

Joaquim Alsina
FISC-Catalunya
Oxfam Intermón

dijous, 3 de maig de 2018

DESIGUALTAT: ESTAT DE LA QÜESTIÓ

Premiar el Treball, no la riquesa 

Premiar el Treball, no la riquesa, és el títol de l'últim informe sobre desigualtat al món i a Espanya, elaborat per Oxfam Intermón. Hem publicat diversos articles sobre el tema. Anem a veure en les següents línies en quina situació ens trobem. El títol de l'informe revela que els governs estan al servei dels més rics i no de tota la població. 

EN EL MÓN 
Es calcula que en aquests moments hi ha més de 2.000 milmilionaris al món amb una fortuna total estimada en 7.7 bilions de dòlars. Cada dos dies sorgeix un nou milmilionari. En un any, els milmilionaris han vist incrementar la seva riquesa en 762.000 milions de dòlars (març de 2016 a març de 2017). Quantitat que permetria acabar amb la pobresa extrema mundial 7 vegades. L'1% més ric ha acaparat el 82% dels 762.000 milions. Per cert, 9 de cada 10 milmilionaris és home. 

J. Bezos, fundador d’Amazon, l’home més ric del món. Tot i que com demostra el següent llistat, referit al 2017,  les posicions poden canviar en dies o en hores, com podem observar en el següent llistat.
Els salaris dels treballadors no augmenten al mateix ritme que la productivitat i el creixement econòmic. Un de cada tres treballadors en països emergents o en vies de desenvolupament és pobre. Fins i tot en molts països, un bon percentatge de treballadors, un de cada dos o de cada tres, cobra un salari per sota del salari mínim. 1.400 milions de persones tenen una feina vulnerable. Equival al 40% dels treballadors del planeta. A aquesta proporció desmesurada de persones que viu una situació angoixant, cal afegir 40 milions d'esclaus, molts d'ells en treballs forçats. 

En aquests moments, la bretxa salarial entre homes i dones és d'un 23%. Si un home cobra 100, per la mateixa feina una dona cobrarà 77. Sense tenir en compte els múltiples treballs realitzats per la dona i que no estan remunerats. A més a més, és sovint objecte de maltractaments, el que agreuja la seva ja precària situació. 

Els 25 anys anteriors al 2013, els més pobres van incrementar els seus ingressos en 217 $, els més rics en 4.887 $. 

L'1% més ric, sempre a escala mundial, estaria evadint en impagament d'impostos 200.000 milions de dòlars. El 0,01% més ric, 120.000 milions. 
Els països del Sud, en desenvolupament, deixen de recaptar 170.000 milions per impagament d'impostos de les empreses i de grans fortunes, quantitat que alleujaria substancialment la seva situació i els permetria anar implementant l'estat del benestar. A Indonèsia, els 4 homes més rics tenen la mateixa riquesa que els 100 milions més pobres del país. 
5 de les empreses més grans del món 


Mentre els drets dels treballadors s'estan erosionant, les empreses obtenen majors beneficis a repartir entre els seus accionistes, en lloc de millorar els salaris. Les empreses han de repartir dividends quan els salaris dels seus treballadors siguin dignes. 


 La desigualtat impedeix que la població mundial 
pugui viure amb un mínim de 5 $ diaris. 

Acabar amb els paradisos fiscals i aconseguir un sistema impositiu progressiu, de manera que qui més té més paga, permetria als estats oferir serveis públics i gratuïts com sanitat i educació. 

I ESPANYA? 
Ortega. El més ric d’Espanya, a gran distància del següent.
I un dels més rics del món. Propietari d’Inditex (Zara,...).
Entre 2013-2016, el 29 % del creixement econòmic ha anat al 10 % més ric, el 8% al 10 % més pobre. 
El 10 % mes ric de la població concentra quasi el 54 % de la riquesa. En aquests moments hi ha 25 multimilionaris. 
Si una persona ha treballat entre 1 i 5 dies d’un mes, aquesta ja no es compte com aturada. I un 25% dels contractes són de 7 dies. En aquests moments, els joves deixen d’anar a formar-se perquè entren en el mercat laboral. Com succeïa abans de la crisi. 

La crisi va portar una baixada salarial i la recuperació es basa en la precarització del mercat laboral (empitjoren els salaris i les condicions laborals). El 2009, els salaris representaven el 51% en el conjunt de l'economia espanyola, el 2017, una mica més del 47%. La situació s'agreuja si comparem el 10% més pobre, que ha vist reduir els seus salaris en un 15%, mentre el 10% més ric els ha vist incrementar en més d'un 15%. En aquests moments, més del 13% dels treballadors són pobres. El 58% de les persones en situació de vulnerabilitat laboral són dones. 

Qui té penúries a la infantesa, té penúries a la maduresa. 

El treballador d'una empresa multiservei, subcontractada, cobrava, de mitjana, un 31% menys del que cobrava un treballador acollit al seu conveni col·lectiu sectorial. 

2 de cada 10 euros de transferències públiques es dirigeixen al 10% més ric de la població. 
Els impostos incideixen molt més en les persones més pobres: 


Cal
  • Pujar el SMI: 1.000 euros el 2020, entorn del 60% del salari mitjà.
  • El directiu d'una empresa no ha de guanyar més de 20 vegades el salari més baix de l'empresa. 
  • Evitar que la subcontractació sigui usada com un mecanisme per reduir costos salarials. 
  • Eliminar la bretxa salarial de gènere. 
  • Augmentar la progressivitat del sistema fiscal espanyol. 
  • Lluitar efectivament contra l'evasió i l'elusió fiscal 
  • Reformes del sistema fiscal internacional fins a aconseguir un règim fiscal mundial únic. 
  • Augmentar la inversió pública en salut i en educació. 
  • Equiparar la inversió en protecció social a la mitjana europea. 
  • Incrementar l'Ajuda Oficial al Desenvolupament fins al 0,4% del PIB per al 2020 i l'ajuda humanitària fins a arribar als 150 milions d'euros. 

Com veiem, el panorama no és molt favorable, tot i que cal dir que es va avançant, lentament, en un ordre mundial més just, però queda molt per fer. Totes les ONG i organitzacions i associacions "ben intencionades" hauríem de col·laborar en la tasca d'eradicar les desigualtats, el que implicaria eradicar la pobresa. 
Per una societat justa i igualitària. 

Joaquim Alsina 
FISC-Cataluña 

divendres, 22 de desembre de 2017

CONNECTOGRAFIA - MAPEJAR EL FUTUR DE LA CIVILITZACIÓ MUNDIAL (Parag Khanna)

P. Khanna és un investigador que va néixer a l'Índia el 1977. Es va doctorar a la London School of Economics i va realitzar estudis de grau i postgrau a la Universitat de Georgetown, a Washington. El 2008, la revista Esquire el va incloure entre les 75 persones més influents del segle XXI. Ha viatjat a més de cent països i és un Jove Líder Global del Fòrum Econòmic Mundial. És investigador del Centre Àsia i la Globalització de la Universitat Nacional de Singapur. I també, cofundador i director general de Factotum, una empresa de branding (poder de la marca com a element diferenciador) i màrqueting de continguts.
M'ha semblat interessant estendre’m en el llarg currículum d'aquest autor perquè valorem més l'estudi detallat que fa de l'estat del món i del seu futur. En aquest article ressaltaré els aspectes que m'han semblat més destacables d'aquesta fascinant obra a càrrec d'una persona que demostra conèixer molt bé tot el que fa referència a connectivitat, infraestructures de transport i comunicacions que connecten les megaciutats del planeta, sent les més importants les que estan més ben interconnectades. Tot això en l'àmbit de la quarta revolució industrial, caracteritzada per la transformació digital, la intel·ligència artificial i la connectivitat total. 
La tesi de Khanna: No importa població ni territori, el que importa és estar molt ben connectat digitalment i físicament, aeroports, ports, autopistes,... 

1. La connectivitat és el nou paradigma de l'organització global. Un autèntic mapa del món hauria d'incloure no només Estats, sinó també megaciutats, carreteres i autopistes, vies fèrries, oleoductes i gasoductes, cables d'internet i altres símbols de la nostra emergent civilització global en xarxa.

2. La descentralització és la força política més poderosa de la nostra era. Els imperis es descomponen en benefici de petites entitats urbanes i provincials (sempre que diu província fa referència a regió). Però a més petites entitats polítiques més necessitat de compartir recursos formant mancomunitats regionals.

3. Enfrontaments per la connectivitat. Ja no estan enfrontats capitalisme i comunisme. Els fets es produeixen en el si del capitalisme per les cadenes globals de subministrament, energia, indústria, finances, tecnologia, coneixement i talent.

1. De les fronteres als ponts
Els seculars arguments sobre com el clima i la cultura condueixen al fracàs a certes ciutats, o com els petits països estan atrapats i sotmesos als capricis dels grans, estan quedant obsolets. Gràcies al transport, les comunicacions i les infraestructures energètiques globals (carreteres, ferrocarrils, aeroports, oleoductes, gasoductes, xarxes elèctriques, cables d'internet i altres), el futur té com a destinació la connectivitat. Estem passant de les divisions a les connexions i de les nacions als nodes. La connectivitat crea un món nou que transcendeix els Estats. Dels Imperis als Estats i d'aquests a una civilització de xarxes globals i megaregions que integren diversos Estats en règim de lliure comerç. Les ciutats tindran més importància que els Estats, i les cadenes de subministrament que els exèrcits.

Avui tot circula més ràpid, recursos, tecnologies, persones. L'avui ve caracteritzat per la ràpida urbanització i la tecnologia. Connectivitat i creixement van estretament units. Keynes, als anys 30 del segle passat, ja defensava la inversió en obres públiques.

La connectivitat és la forma en què les regions passen de les economies valorades en milers de milions a les valorades en bilions. Xina és la que ho ha tingut més clar, realitzant grans infraestructures i ha crescut les tres últimes dècades a un ritme del 10% anual.

En els Objectius de Desenvolupament Sostenible, ratificats el 2015, s'han inclòs les infraestructures com a imprescindibles per acabar amb la pobresa i millorar salut i educació.

Si les fronteres estan destinades a separar territoris, per què cada vegada s'agrupa més població al llarg d'elles? És la antifrontera. L'organització del món com a espai polític està cedint el pas a l'organització com a espai funcional, donant lloc al món de facto de les connexions funcionals.

Cadena de subministrament al·ludeix als sistemes d'organització, persones, activitats tecnològiques, informació i recursos implicats en el trasllat de productes i serveis des dels productors als clients. És un sistema de transaccions. Si el mercat és la força més poderosa del món, les cadenes de subministraments donen vida als mercats. Les cadenes de subministraments i la connectivitat són els principis organitzatius de la humanitat al segle XXI, i no la sobirania ni les fronteres.

Les cadenes estan orgànicament connectades. Exemple: internet. No eliminen els Estats i les formes de govern, els reconfigura i els redimensiona perquè les ciutats i les províncies subestatals competeixen dins dels propis Estats i més enllà d'ells.

Els estats no fan funcionar el món. El fan funcionar les infraestructures i les cadenes de subministraments. Aquestes són una benedicció per a la civilització, ja que permeten escapar de la presó de la geografia.

També tenen un costat negatiu: explotació de selves i oceans, tràfic de drogues, armes i persones, ...

Qui domina la cadena de subministraments domina el món. Importa menys qui posseeix el món que qui l'utilitza.

"Un món jove, urbà, mòbil i saturat de tecnologia s'explica molt millor mitjançant els conceptes d'incertesa, gravetat, relacionalitat i influència que amb la lògica secular de l'anarquia, la sobirania, la territorialitat, el nacionalisme i la supremacia militar". Dels Estats als actors múltiples. Una complexa civilització de xarxes globals. Complexitat que deriva de la connectivitat. Aquesta consisteix en que el canvi que brolla des de l'interior del sistema acaba per transformar el propi sistema.

Tan complex és el món que el Consell Nacional d'Intel·ligència dels Estats Units no s'atreveix a predir com serà el país el 2030.

Riquesa per continents
2. Nous mapes per a un nou món
El terme globalització es va generalitzar a finals de la dècada de 1980. Els atemptats de l'11-s de Nova York i la crisi financera de 2007-2008 van semblar posar fi a aquesta tendència que s'havia començat a consagrar el segle XV amb les exploracions cap a l'Àfrica, l'Índic i Amèrica. Però en realitat s'està expandint per les ambicions estratègiques, les noves tecnologies, el diner barat i la migració global. Mai totes les regions havien estat tan interconnectades. Globalització ja no vol dir americanització.

Referint-se a l'Índia i Àfrica, alguns deien que 1.000 milions de persones no podien ser ignorades. Però el món les pot ignorar si són pobres i indigents, desconnectades i privades de drets. Avui, el poder dimana de la influència exercida a través de l'abast de les seves connexions. Estats Units i el seu dòlar, segueix sent el sistema financer i monetari més connectat del món. Rússia és el país més extens però la menys connectada de les nacions rellevants.

Històricament, els Estats millor connectats han estat els occidentals, pels seus vincles colonials remots, les seves denses relacions regionals (UE i la comunitat transatlàntica) els seus grans mercats de capitals i la seva perícia tecnològica. Al cim, Alemanya.

El major error dels mapes tradicionals és presentar els països com totalitats unificades. En lloc de cartografiar la sobirania de iure, caldria cartografiar l'autoritat de facto. Alguns països són molt difusos culturalment i políticament. Exemples clars: R. D. Congo, Somàlia, Líbia, Síria i l'Iraq.

Les ciutats constitueixen la forma d'organització social més duradora i estable de la humanitat, i per això han sobreviscut als imperis i estats que han governat (p. e. Istanbul).

El 1950, el món només comptava amb dues megaciutats que superaven els 10 milions d'habitants: Tòquio i Nova York. El 2025, seran 40. Ciutat de Mèxic, Chongqing, Tòquio-Nagoya-Osaka, Sao Paulo, Bombai-Pune, Pequín-Tianjin, Shanghai-Nanjing-Hanzhou-Suzhou. En 2030, les dues ciutats més grans seran: Tòquio i Manila.

Encara que amb menys habitants, tres corredors d'Estats Units són especialment importants: Boston-Nova York-Washington, talent acadèmic, centre financer i capital política. Silicon Valley, des de San Francisco a Sant Josep, amb més de 6.000 empreses tecnològiques que generen 200.000 milions de dòlars. Dallas-Fort Metropole, que alberga Exxon, AT&T, American Airlines, ... 

Les ciutats globals desbanquen als països com a centres gravitacionals del món. El que defineix la importància de les ciutats mundials no és ni el territori ni la població, sinó el pes econòmic, la proximitat a les zones de creixement, l'estabilitat política i l'atracció de capital exterior: La connectivitat. Avui, les 20 ciutats més riques del món alberguen el 75% de les majors companyies.

Les megaciutats com nova geografia econòmica. Les megaciutats representen una proporció creixent de les economies nacionals. Moscou, Sao Paulo, Lagos i Johannesburg són bons exemples dels mercats en creixement en què una ciutat domina el paisatge econòmic.
L'economia mundial privilegia ciutats costaneres més poblades i connectades. És el que passa amb Lagos, Nigèria, Karachi, Pakistan, i Bombai, Índia. I especialment, aquelles que compten amb grans aeroports. 

Segons l'Informe Tendències Globals el 2030, elaborat pel Consell Nacional d'Intel·ligència dels Estats Units, les megaciutats i els agrupaments regionals com la UE, la Unió Nord-americana i la Gran Xina, assumiran cada vegada més poders, ja que ajuden a modernitzar els membres més febles, com ha succeït amb la UE, que ha destinat 300.000 milions de dòlars a Europa de l'Est i als Balcans. I està succeint el mateix amb l'ASEAN, al sud-est asiàtic.

Pocs països del món superen els 200.000 milions de dòlars en efectiu que Apple té en valors per tot el món. Apple ha venut 2.000 milions de productes a més de 1.000 milions de persones. Ha desenvolupat una major consciència de marca que la majoria de nacions.

La "diplomacitat". Nova York ha obert, des de 1953, més de 200 oficines arreu del món. Massachusets, més de 30 des de 1983. Sao Paulo, Dubai, ... Londres. 24.000 empreses trien a la City el lord major o alcalde. Per aprendre a gestionar la urbanització sostenible hem d'acudir abans a la Cimera Mundial de les Ciutats de Singapur o al Congrés Mundial de Ciutats Intel·ligents de Barcelona que a l'Assemblea General de l'ONU.

3. La gran descentralització
La descentralització és la perpètua fragmentació del territori en unitats d'autoritat cada vegada més petites. D’imperis a nacions, de nacions a províncies, de províncies a ciutats. És l'expressió última del desig tribal, local i provincià de controlar la nostra geografia, i això ens condueix cap a un destí connectat. 

A gran escala, va començar amb la independència dels Estats Units de la Gran Bretanya i les colònies americanes d'Espanya. I va culminar amb l'enfonsament de l'URSS que va donar lloc a més d'una desena de nous estats. El 1945, les Nacions Unides tenia 50 estats, prop de 200 avui. Cap al 2050 poden ser 250. "Si hi ha algun destí en política, aquest és la descentralització, no la democràcia”.

Les relacions internacionals es preocupen de les amenaces a la sobirania que vénen de l'exterior quan resulta evident que la sobirania s'està desintegrant des de dins. El poder i la connectivitat creixents dels que gaudeixen províncies i ciutats estan impulsant la descentralització del segle XXI.

La descentralització es basa en tendències irrevocables: propagació del capitalisme i els mercats, desenvolupament de transports i comunicacions, la universalització de l'accés a la informació i el sorgiment de moviments populars a favor de l'autogovern. Les ciutats ja no necessiten de les seves capitals estatals per regular les seves relacions amb el món. 

Quan els estats van aplicar una odiosa homogeneïtzació van provocar la reacció de les minories. Dels escocesos i els bascos als catalans i venecians. David està guanyant Goliat.

La descentralització està demostrant ser motor de l'estabilitat global més que la democràcia. Si no hi ha descentralització, la democràcia pot conduir a la polarització de les polítiques ètniques i als conflictes renovats, com l'Iraq.

Un segle després dels Catorze Punts de Wilson que exigien l'autodeterminació dels pobles, la descentralització és més necessària que mai. On s'ignoren o suprimeixen els genuïns desitjos d'autonomia o federalisme es poden produir violents moviments secessionistes.

Els secessionistes estan disposats a renunciar a la seva veu en un Estat per tal de parlar al món en els seus propis termes. Intentar conservar el mapa polític mundial tal com està ara sense corregir errors passats és un error tan reaccionari com hipòcrita. De mandats britànics mal gestionats provenen les disputes al Caixmir i Palestina. "El món dels Estats-nació fa que els mapes semblin nets i ordenats, però un mapa que apreciï les diferències legítimes serà molt més humà:" El Kurdistan, per exemple, mereix el seu propi Estat.

"L'autodeterminació no és un signe de tribalisme, sinó d'evolució madura: recordem que les nacions territorials no són la nostra unitat natural, sinó que més aviat ho són els pobles i les societats". Avui, prop de 150 països tenen menys de 10 milions d'habitants. La radical paradoxa és que aquest món sense fronteres compta cada vegada amb més fronteres polítiques. Els estudis de l'Institut de Sistemes Complexos de Nova Anglaterra (NECSI) donen suport que les bones tanques fan bons veïns. Les fronteres nítides entre els grups lingüístics i ètnics generen més estabilitat que la coexistència forçosa. Estònia, Eslovènia i Uruguai prosperen, malgrat ser pocs habitants i la seva reduïda grandària, gràcies a la seva homogeneïtat ètnica, la seva bona governança i les seves connexions internacionals.

Al món connectat: com més fronteres millor!

Els països més grans del món només es mantindran units si es descentralitzen. Ogadencs i ogonis a Nigèria, balutxis i sindis al Pakistan, caixmirs a l'Índia, hmong i Rohingya a Birmània, ... Aquests estats han de redistribuir la riquesa econòmica, descentralitzar políticament i invertir en infraestructures per minimitzar els impulsos separatistes. Tataristan, capital Kazan, rica en petroli i de població musulmana dins de la Federació Russa, ha aconseguit considerable autonomia econòmica i el seu president Minnijànov, viatja com si fos país independent.

S'està passant de les nacions a les federacions econòmiques. L'antiga Iugoslàvia es va desmembrar en 6 nacions i ara tenen una zona de lliure comerç i infraestructures comunes. L'Estat-nació occidental està sent minat pels càlculs econòmics que fan ciutats i províncies en la seva relació amb les capitals àvides de rendes. El centre no pot vèncer. "Quan reprimeix la voluntat del poble -com va fer Madrid en rebutjar que Catalunya tingués el mateix grau d'autonomia de què gaudeixen els bascos-, aviva onades de ressentiment". A la Gran Bretanya, Londres va concedir als escocesos més del que exigien perquè no se separessin. Escòcia va guanyar abans de perdre. Si Escòcia se'n va, Londres haurà d'afrontar sola les despeses de les regions deprimides. "Des que Felip II traslladà a Madrid la seva cort reial al segle XVI, Madrid s'ha acostumat a considerar-se el centre de l'univers, atraient cap a ella tots els beneficis de l'imperi abans de repartir-los. Un equivalent modern és intentar assegurar-se que els vols arriben primer a Madrid abans de connectar amb Barcelona o Bilbao. Però cap d'aquestes dues ciutats té el menor interès de ser una ciutat de segona categoria donat el seu ric patrimoni respectiu ... Amb uns bons ingressos procedents del turisme, Catalunya contribueix a les arques públiques amb gairebé el doble del que rep a canvi ... "Els moviments descentralitzadors, tant en pro d'una major autonomia com de la secessió total, busquen sagaçment garantir que els impostos i ingressos s'inverteixin en la població local, en lloc de transferir-se a través de capitals corruptes cap a regions menys eficients."

"Europa només ha estat capaç de reconfigurar-se en una gegantina societat multiestatal perquè s'està dividint en pràcticament el nombre màxim d'unitats més petites, que no tenen més opció que la pau amb les seves veïnes. No cal dir que una Escòcia o una Catalunya independents integrarien a la UE després de sortir del Regne Unit i d'Espanya respectivament. Tota la UE constitueix, per tant, un recordatori que els moviments independentistes locals no són l'antítesi del noble globalisme postnacional, sinó més aviat la senda essencial cap a aquest".

Europa es fragmenta alhora que s'unifica. Europa compta amb un nombre considerable de moviments secessionistes, però encara que es descentralitzi, les noves nacions poden convertir-se en membres de la UE.
4. De la descentralització a l’agregació 
"La descentralització s'ha convertit en un fenomen universal, impulsat per la identitat, la urbanització i la transparència fiscal, entre d'altres factors. Però el mateix passa amb el seu oposat, l'agregació, que avança a través de la connectivitat de les infraestructures, la integració econòmica, la migració laboral, la reconciliació política i altres tendències més fonamentals. La descentralització incorpora a curt termini els nacionalismes locals, però a la llarga genera l'agregació. Així doncs, la dinàmica de descentralització i agregació és dialèctica en el sentit atorgat al terme pel filòsof alemany Hegel: progressió cap a la transcendència a través dels oposats. La descentralització-agregació és la forma en què el món s'uneix descomponent-se".

"L'agregació és la fase següent de la història, després de la divisió política. Cada regió del món està actuant mitjançant aquest acordió de fragmentació i unificació. L'Europa del segle XVIII comptava amb quatre potències principals que subsumien nombrosos principats molt més petits. El concert de l'Europa posnapoleònica del segle XIX constava de cinc potències principals que s'equilibraven entre si i que van mantenir una relativa estabilitat fins a la Primera Guerra Mundial. Després de la Segona Guerra Mundial, els esforços imperials per dominar, singularment Europa, van cedir pas al desmantellament dels imperis, alhora que es fusionaven els Estats nacionals, de manera que Europa compta avui amb més de quaranta estats independents, que s'integren així mateix en una Unió Europea supranacional".

Europa és la regió més descentralitzada en termes legals i la més integrada en termes supranacionals.

Estan tenint lloc dues classes de redefinició dels mapes:
- La excloent: Kosovo, Timor Oriental o Sudan del Sud. Crimea ucraïnesa a Rússia i Ossètia del Sud, georgiana, a Rússia.
- La incloent: una Unió Europea sense fronteres interiors. Moneda, transport, energia, finances i subministraments industrials estan estretament integrats. Segueix en procés d'integració.

Un cop establertes les fronteres, els països busquen àrees de servei òptimes per al subministrament d'electricitat i d'aigua, telecomunicacions i cables d'internet, carreteres i ferrocarrils. Mitjançant zones funcionals superposades, les economies escalen més enllà dels seus límits geogràfics. Avui, tant els grecs com els turcs de Xipre desitgen moure’s per tota l'illa. Entre el Caixmir indi i el pakistanès el comerç es multiplica.

El conflicte és més fort en regions com l'Orient Mitjà i Àsia Central, on hi ha escàs comerç interregional i governs despòtics.

Àfrica presenta una de les pitjors situacions després de dos segles de colonialisme europeu i la desgraciada divisió amb línies rectes que van imposar els imperis. Les noves fronteres no van unir societats cohesionades. Així se succeeixen nombrosos conflictes entre els seus 850 grups ètnics. Hi ha estats amb diferents ètnies i ètnies dividides entre diferents estats (massai, hausa, somalis, ...). 12 estats africans no tenen accés al mar i els rius són difícilment navegables. Tots els Estats són fràgils i vulnerables. És imprescindible inversió estrangera i desenvolupament infraestructural, que augmenten la productivitat i l'exportació. Des de principis del segle XXI, els elevats preus de les matèries primeres han catapultat a 7 Estats (Rwanda, Botswana, Ghana, Angola, Kenya, Tanzània i Moçambic), fins a situar-se entre els deu primers del món en més ràpid creixement. Ara, la construcció de cadenes de subministrament està conduint a la integració comercial. Àfrica viurà un creixement general si les seves moltes microeconomies es fonen en unes quantes.

Les infraestructures estan transformant el mapa africà en el que hauria de ser. Una bona part les està realitzant la Xina, que ha ocupat el lloc de les antigues potències. Així: una via fèrria de 2.000 quilòmetres entre Dar es-Salam, Tanzània, fins Zàmbia, la presa de Merowe al Sudan, ferrocarril i oleoducte des de Sudan del Sud a l'Índic, cables de fibra òptica soterrats a l'Àfrica occidental. Xina construeix a canvi de matèries primeres. Xarxes de comunicacions que desenvolupen Àfrica a canvi de cadenes de subministraments que manté la Xina en els primers llocs. Potser el ferrocarril que ha d'unir el Caire i Ciutat del Cap contribueixi a una Pax africana. Kenya, Uganda i Rwanda s'han convertit en una mena de Benelux pels llaços econòmics que els uneixen. Gràcies a ferrocarrils, canonades i vies de navegació, Rwanda, Burundi, Kenya, Tanzània i Kivu, en el Congo, enviaran els seus minerals, ràpidament, als ports de l'Índic.

També Austràlia ha traçat una línia ferroviària de 1.500 quilòmetres entre Mombasa-Kampala-Kigali, que permet exportar urani en grans quantitats.

Totes les infraestructures d'Àfrica Oriental s'estan fent regionalment més que nacionalment. El Fons Panafricà de Desenvolupament d'Infraestructures comença a canalitzar 50.000 milions de dòlars anuals en aeroports, preses, carreteres, electricitat, agricultura i cadenes de subministrament de manufactures.

També les fronteres alleugen tràmits per potenciar el turisme. Com en el riu Chobe, entre Zàmbia, Zimbabwe, Botswana i Namíbia.

La pobra Etiòpia s'ha convertit en cap de pont a l'Àfrica per als xinesos. Han construït una via fèrria de 780 quilòmetres que comunica Addis Abeba amb Djibouti. L'única forma d'accés al mar per a Etiòpia. Al costat d'això, nombroses carreteres per a agricultura i turisme. Etiòpia pot arribar a ser un motor d'Àfrica. Tota aquesta millora pot perillar per l'increment de segrestos i assassinats de treballadors xinesos.

Orient Mitjà. Els tractats de Sykes-Picot (1916) i San Remo (1920) van transformar territoris de l'Imperi Turc en febles Estats clients d'Occident. Després es convertirien en dictadures. L’ISIS ha demostrat fins a quin punt el món àrab no té fronteres unint territoris sirians i iraquians. Orient Mitjà s'està libanitzant. Jordània és un gegantesc camp de refugiats. Un Kurdistan sense Estat, té un nacionalisme més significatiu que Estats com Jordània i Líban. Els kurds de Kirkuk, l'Iraq, estan exportant petroli a través de multinacionals com Exxon. Els àrabs, per progressar, hauran d'establir una cartografia connectiva. De fet, tota la regió ja es troba creuada per oleoductes i gasoductes.

5.El nou destí manifest
Estats Units ha de reaccionar davant d'una indústria antiquada si vol seguir sent la potència mundial (Xina està reaccionant molt més ràpidament). És un país amb molt territori i això pot jugar en contra seva. Carreteres i ponts ruïnosos, trens lents i connectivitat de banda ampla insuficient. Nivells educatius en declivi, polítiques immigratòries fracassades a l'hora de reclutar talent i severa desigualtat econòmica entre rics connectats i pobres desconnectats. Emblemàtic, per negatiu, el cinturó d'òxid. Divisió entre centres urbans i enclavaments rurals. Les ciutats amb més de tres milions, amb Nova York i Los Àngeles al capdavant, s'han recuperat de les recessions molt més fàcilment que ciutats més petites i monoindustrials com Detroit. Nova York és un imant tecnològic des de la crisi financera i Los Angeles un complex aeroespacial i mediàtic. Però també a Nova York creix la desigualtat econòmica.

Les ciutats alemanyes no privatitzen, com els Estats Units, els serveis públics i formen als treballadors perquè treguin partit de les últimes tecnologies i oportunitats globals. A més, calibren constantment estratègies comercials i inversores. Per això, la Xina pretén emular Alemanya més que als Estats Units, ja que combina nuclis econòmics poderosos, infraestructures de primera, productes per a l'exportació i polítiques orientades cap a objectius socials. Alemanya té més milionaris, percentualment, que cap altre país, però menys desigualtat.

Nova York i Los Angeles, igual que Barcelona i Venècia, volen saber on van els seus impostos i com s'inverteixen.

Està sorgint un nou mapa d'Estats Units, definit per comerç i talent més que per fronteres estatals nominals. Hi ha 7 nacions agrupades al voltant de San Francisco, Dallas, Houston, Chicago, Washington, Denver i Atlanta i 3 ciutats-estat quasi-independents com Los Angeles, Nova York i Miami. Les 7 primeres són centre d'una economia regional basada en petroli, agricultura, indústria o tecnologia. Les ciutats-estat posseeixen una demografia, una economia i una connectivitat globals. H. Clinton ha reclamat un federalisme flexible que empoderi i connecti les comunitats.

Canadà rep 10 vegades més xinesos rics que els Estats Units. Canadà requereix un milió de dòlars per visat. Els xinesos estan comprant immobles a Vancouver, el que encareix l'habitatge fins preus astronòmics. Fort McMurray, a Alberta (Canadà), s'ha convertit en centre petrolífer. El Canadà occidental, ric en petroli, potassa, diamants i altres minerals, està substituint el Canadà oriental com a centre de gravetat econòmica del país. Amb el temps, Canadà pot exportar aigua a l'assedegat oest dels Estats Units. La frontera entre el Canadà i els Estats Units és molt permeable. Desenes d'oleoductes i gasoductes la travessen.

6. La tercera guerra mundial o el joc de tirar de la corda?
Estirar la corda, un o molts a cada costat. En aquest joc convergeixen geopolítica i geoeoconomia. El joc de la corda global consisteix a estirar de les cadenes mundials de subministrament cap a un mateix, per ser el major productor de recursos i béns i maximitzar beneficis. Ni distensió, ni tensió excessiva que podria trencar la corda i segar dits. El joc es guanya a poc a poc.

Els protagonistes de la guerra són els militars i els aliats; en el joc de la corda, les ciutats i les empreses. El món actual és un interminable "estira i arronsa".

La forma d'interacció dels superestats és la recerca de l'accés als seus respectius recursos i mercats.

Estats Units i Europa negocien l'Associació Transatlàntica sobre el Comerç i la Inversió (ATCI), que eliminarà regulacions. La UE és la màxima inversora en Estats Units. Amb l'ATCI, els intercanvis transatlàntics superarien els 3.000 milions de dòlars de comerç diari. Una cosa semblant passaria amb l'Acord Transpacífic (ATP) entre 12 països.

Els vincles del comerç global revelen la creixent connectivitat. Europa segueix sent la regió més connectada del món
A diferència dels Estats Units, Europa no veu a la Xina com una amenaça per a la seva seguretat. Europa és la principal beneficiària de la inversió xinesa a l'exterior, des del sector immobiliari a les energies netes.

Europa, Xina i els Estats Units, les 3 àrees econòmiques i comercials més grans del món, representen la immensa majoria del PIB, la inversió i el comerç mundials, i comercien sobretot entre elles.

Malgrat les tensions, Israel/Iran, Corea del Nord/Corea del Sud, Xina/Taiwan, Índia/Pakistan, Índia/Xina, ... els intercanvis comercials i acords econòmics s'han disparat en gairebé tots els casos. Per exemple, forta disputa per unes illes entre la Xina i el Japó. Moltes acusacions creuades, però el Japó necessita el mercat xinès i la Xina la tecnologia japonesa. Davant unes institucions polítiques asiàtiques immadures, la integració econòmica és el fre principal a l'escalada militar. Xina busca la tecnologia i les matèries primeres estrangeres, no els territoris.

La nostra era es caracteritza per la dispersió de cadenes de subministrament. Un món multipolar hiperconnectat. La interdependència pot usar-se com una arma mitjançant les sancions financeres, els ciberatacs i les interrupcions de les cadenes de subministrament, el que resulta molt costós per a les parts enfrontades.

7. La gran guerra de les cadenes de subministrament
El camí pel qual s'uneixen tants productes simples és tan complex que no és fàcil indicar on es fabrica alguna cosa. Les empreses europees tenen el desenvolupament de software als Estats Units, la producció a Àsia, les tasques administratives a l'Orient Mitjà, i empreses conjuntes amb socis locals per als serveis de postvenda (reparacions i garanties). Els productes s'han d'anomenar "fabricat a tot arreu".

Avui, factors intangibles com la competència i la reputació representen una bona part del valor afegit.

Apple, amb 60.000 empleats, només té 12.000 a Silicon Valley. Importa xips de Samsung i pantalles de Sharp. Les economies més avançades no poden exportar béns sense importar altres béns. Els països sense aranzels creixen més que els que els mantenen. Sobretot les noves economies necessiten importar tecnologia. Reciprocitat davant nacionalisme econòmic. L'OMC impedeix que els països acaparin recursos, obligant-los a compartir-los. Això permet seguir avançant des d'un món governat per oferta i demanda.

L'economia global condiciona la nostra forma de treballar més que la geografia o les hores de llum. Eastwood City, a Manila, alberga un elevat complex d'oficines en el qual treballen 30.000 teleoperadors, que canvien de torn en funció de la zona horària que atenen. Les zones horàries són més importants que les fronteres.

"L'única manera de preservar l'avantatge competitiu consisteix a fabricar productes complexos que ningú més pot fer (de moment). Alemanya, Suïssa, Finlàndia, Japó i Singapur ocupen els primers llocs de l'índex de complexitat econòmica ".

8. Aliances infraestructurals
Les grans potències com els Estats Units i la Xina, primer van ser grans cadenes de subministrament i després potències militars. La fortalesa econòmica i tecnològica és la que ha apuntalat la superioritat militar.

Xina té clar que el seu poder es centra en atendre als seus interessos comercials i en protegir la connectivitat de la que depèn. En el cas dels Estats Units, la preocupació màxima, i per això intervé en tantes regions del món, és garantir les seves cadenes de subministrament. 

L'indicador més sòlid d'unes relacions estables entre dos països no és el volum del seu comerç mutu, ni les seves aliances militars, és el grau de la seva inversió. Dos països no entraran en guerra si tenen, respectivament, moltes multinacionals operant en l'altre.

Mentre uns països busquen la protecció militar dels Estats Units, són majoria els que busquen finançament d'infraestructures i d'equipament de telecomunicacions a la Xina. En els últims anys, els líders xinesos han visitat més de 50 països per signar acords d'inversió.

Coca-cola té una gran cadena de subministrament ja que es ven a tot el món, menys a Cuba i Corea del Nord. DHL, també. Arriba a tots els racons del planeta en poc temps. Les cadenes de subministrament són intocables. Quan Rússia es va quedar amb les georgianes Abkhazia i Ossètia del Sud no va gosar tocar l'oleoducte Bakú-Tbilissi-Ceyhan (Turquia). Fa 100 anys no hi havia ni un oleoducte o gasoducte. Avui centenars.

9. La nova Edat de Ferro
Els imperis només s'han expandit històricament fins on ho han permès la mà d'obra, la tecnologia, les finances i el clima. Xina ha realitzat infraestructures al Tibet i Xinjiang, que la connecta amb gran part de l'interior d'Àsia. Les cadenes de subministrament constitueixen les noves Rutes de la Seda de ferro tacades de petroli. Xina no necessita ocupar els països que l'envolten pel flanc occidental. Simplement ha de facilitar el trànsit a través d'ells.

Els 3.000 quilòmetres del Riu Amur, entre la Xina i Rússia, van ser en una altra època lloc de conflicte. Avui viuen una activitat febril entre Rússia que posseeix terra i recursos i la Xina que disposa de població i diners. Xina podria reconstruir les periclitades infraestructures en cinc anys. Els tractes amb Rússia permeten Xina no dependre de l'energia que arriba via estret de Malacca. Xina, amb uns rius llargs i molt explotats, al centre i al sud, pot dependre de l'aigua dels rius siberians per a la indústria i la població del nord. També està previst que des del sud, especialment al Tibet, es desviï aigua cap al nord al llarg de tres rutes. La Siberia guarda a més petroli, diamants, carbó, or, plata i estany. Rússia, la Xina, Mongòlia, Kazakhstan i l'Índia estan solcats per canals i canonades xinesos. I el mateix succeirà amb un Afganistan que veu com la retirada militar dels Estats Units és suplerta per la inversió xinesa en infraestructures.

En aquesta complicada trama de tot tipus de connexions, l'Iran està començant, després de les sancions, a jugar un paper destacable. I amb ell, Turquia i Pakistan.

La bloquejada Corea del Nord, amb el seu desastrós règim polític, també comença a participar en l'estratègia de la connectivitat amb la Xina, Rússia i Corea del Sud. Línia fèrria i algun complex industrial, com Daesong. Des d'Austràlia fins a Mongòlia, tots volen explotar minerals de terres rares, essencials en electrònica, i or i magnesi. 

Avui ningú vol ser una colònia; tots volen ser nuclis o centres.

10. Rayuela (aconseguir una quimera o el cel) a través dels oceans
Xina segueix el model holandès de fa quatre segles d'infraestructures per recursos, no el model del colonialisme britànic o francès. L'objectiu era assegurar els enclavaments comercials i aprofitar els recursos, com van fer a Sri Lanka i Indonèsia.

Tots els països estan interessats en els recursos del mar. Shell ha inventat una plataforma de gas natural liquat de grans dimensions, tres vegades l'òpera de Sydney, que extreu, liqua, emmagatzema, transporta i descarrega el gas a una única instal·lació.

El portacontenidors triple E, eficiència, economia i medi ambient, en anglès environement, de la danesa Maersk, és l'encarnació de la hiperglobalització. Fa la ruta Rotterdam, Canal de Suez, Singapur, Hong-Kong i Xangai.

Avui el 72% de la flota mercant mundial, més de 10.000 vaixells, tributa o resideix a paradisos fiscals. Transporta més del 90% del comerç mundial de mercaderies. El transport marítim va inventar el capitalisme. Des del 3.000 a. C. ja existia transport marítim entre Mesopotàmia i l'Índia, després la Lliga Hanseàtica, Venècia i Lloyd, convertit avui en el major corredor d'assegurances i informació del món.

L'estret de Malacca, entre Singapur i Sumatra, Indonèsia, és el més transitat pel transport d'energia i mercaderies. Per si passés alguna cosa i per tenir més pes al món, Malàisia està disposada a obrir un canal a Kra, l’estretíssim istme tailandès de la península de Malacca. Ser un nucli de connectivitat o un passatge resulta summament rendible.

Panamà s'està posicionant com la Dubai de Centreamèrica i hi ha un vol, el trajecte més llarg del món, que uneix les dues ciutats. Moltes aerolínies asiàtiques passen per Panamà i segueixen a diverses ciutats llatinoamericanes. A més posseeix un important canal. Però un magnat xinès està interessat a obrir un canal a Nicaragua, frontera amb Costa Rica, que seria més llarg i ample que el de Panamà.

Les temperatures de l'Àrtic han pujat quatre graus centígrads en l'últim mig segle. El que ha fet que sigui transitable gran part de l'any. Dos corredors importants: la Ruta del Mar del Nord, connecta Extrem Orient amb el nord d'Europa, passant per sobre de Rússia. El Passatge del Nord-oest que connecta Àsia Oriental amb la costa est d'Amèrica del Nord passant per sobre d'Alaska i del Canadà, retallant 10.000 quilòmetres la ruta pel Canal de Panamà.

Alhora, l'Àrtic és una gran font de recursos, com gas i petroli. Ja estan col·laborant en l'explotació la nord-americana Exxon, la francesa Total, la noruega Statoil, amb les russes Rosneft i Gazprom. Cap Estat posseeix sobirania sobre el Pol Nord. Però Rússia i Canadà l'exerceixen de fet. Sense oblidar Estats Units, Noruega i Dinamarca.

L'Antàrtida és l'únic continent despoblat, tot i que cada estiu 4.000 científics de 30 països treballen a 100 estacions d'investigació. El Tractat Antàrtic de 1961 prohibeix activitats militars i prospeccions petrolíferes. Però la Xina està interessada a trobar combustibles.

La nova geografia de l'Àrtic. A mesura que es fon el gel de l'Àrtic, augmenten les disputes pel terreny i els recursos que hi ha a sota. Alhora, la combinació de la pujada de les temperatures, els descobriments de nous recursos i els corredors de transport emergents implica l'augment dels centres de població, la inversió en infraestructures i la connectivitat a les regions més septentrionals del món. 
11. Si el construeixes, vindran
Dubai, als Emirats Àrabs Units, té la seva màxima virtut en el cosmopolitisme sense Estat i en la seva connectivitat global sense costures. Dubai mai dorm. Entre mitjanit i les cinc del matí transiten per la terminal 3 més viatgers a l'any que per cap altra. L'únic lloc des del qual es pot volar sense escales a les principals ciutats del planeta. La ciutat ha evolucionat des de la pesca de perles al petroli fins a les infraestructures, béns immobles, turisme i serveis. Segons l'índex de connectivitat de l'Institut Global McKinsey, només sis ciutats poden considerar-se nuclis principals en totes les categories dels fluxos que absorbeixen i transmeten (béns, serveis, finances, persones i dades): Nova York, Londres, Hong Kong, Tòquio, Singapur i Dubai.

A mitjan segle XX van néixer dues classes de països postcolonials: els que han construït infraestructures modernes i viables, i els que veuen com es deterioren les seves infraestructures colonials. Dubai i l'Índia. Dubai demostra que les infraestructures de primera categoria converteixen una ciutat en un centre global. S'ha convertit en la capital de facto del món àrab i en punt de trobada dels àrabs més influents. Dubai vol expandir-se cap al sud, pel desert, gràcies a la seva tecnologia. A diferència d'Europa, no es paguen impostos i es viu luxosament amb un sol sou. Milions de treballadors sudasiàtics (que poden ser acomiadats sense contemplacions) han participat en els múltiples projectes de construcció que han convertit Abu Dhabi, Dubai i Doha en esplendoroses icones. Ells mai les habitaran. Dubai tindrà, el 2020, 4.5 milions d'habitants. "Construeix i vindran". Molts àrabs van per oblidar que viuen en països musulmans. I hi van persones de totes les regions del món. Queda escassa població autòctona.

Aràbia Saudita està construint una nova ciutat a la costa del mar Roig que combina zones econòmiques especials amb barris residencials destinats a allotjar més de dos milions de persones. La Ciutat Econòmica del Rei Abdul·là o Kaek. Primera ciutat del món plenament integrada. Pretén desplaçar a Jebel Ali, als EAU, com a porta d'accés de la regió als florents mercats de la península Aràbiga. Ferrocarrils d'alta velocitat i autopistes de deu carrils perquè els contenidors viatgin ràpid. Inversió monumental, no només en infraestructures, també en educació de les futures generacions saudites. Es tracta de no dependre només d'un petroli minvant. Més de 50 companyies ja han invertit en terres per a instal·lar fàbriques. Bona part del comerç que utilitza el Canal de Suez passarà per la Kaek. Aràbia Saudita i UEA rivalitzaran per aquest comerç.

Si a l'Àfrica arrela l'efecte Dubai, serà a Lagos, la ciutat més gran del continent, 14 milions d'habitants. S'està convertint en una ciutat-estat. De totes maneres, Nigèria ha de millorar en molts aspectes, començant per acabar amb la guerra amb Boko Haram.

12. Figurar al mapa
"La recent publicació de l'informe Tendències globals el 2030, elaborat pel Consell Nacional d'Intel·ligència, inclou un escenari molt plausible denominat <<món sense Estats>>, en què la combinació de la urbanització, la tecnologia i l'acumulació de capital acceleren el sorgiment de zones econòmiques especials eficaçment dirigides per forces capitalistes". Dirigides per la cadena de subministrament.

Les Zones Econòmiques Especials, impulsades per les Nacions Unides durant la dècada de 1960, van desenvolupar la indústria en diferents regions del món, com Shenzhen, a Xina, Mauricio o República Dominicana. Avui, donar la benvinguda a les cadenes de subministrament exteriors és l'única manera que la perifèria mundial albergui alguna esperança d'unir-se al nucli. Les economies emergents han de comprar equips i noves idees i acollir inversió estrangera.

Cap país posseeix tantes ZEE, ciutats noves i megaciutats com la Xina. Després dels malbarataments urbanístics amb nombroses ciutats fantasma, s'ha canviat la normativa i només es construeix si cal. Canton s'ha convertit en el centre de la indústria xinesa i, darrerament, en centre financer. Shenzhen, és la seu de les cadenes de muntatge d'Apple, HP, Microsoft, Nintendo, Samsung i Sony, i de les dues companyies més importants de la Xina, Huawei i Tencent. La seva Borsa incrementa un 50% cada any la seva activitat. Més al nord, Tianjin és el centre de l'alta tecnologia, amb el Centre Nacional de Supercomputació. A l'interior apareix Chengdu, amb àmplies inversions en R+D i un aeroport molt ben connectat amb tothom.

La manca d'infraestructures adequades ha convertit ciutats com Caracas i Karachi en forats negres sense govern. Suburbis, mercats negres i anarquia.

Tres quartes parts de la població urbana i rural mundial no tenen infraestructures i serveis públics bàsics. 50% d'africans no tenen electricitat i 60% d'asiàtics no tenen sanejament. Per sobre de la geografia política està la geografia funcional. És imprescindible alinear millor persones, recursos i mercats. Amb l'imperatiu de construir i mantenir infraestructures bàsiques. Cal reconstruir les societats de baix a dalt. El primer és l'equipament, com el Pla Marshall va fer a Europa.

No hi pot haver un país pròsper sense una ciutat estable. Hondures, el país més violent de l'hemisferi occidental, ha reclutat enginyers, advocats, urbanistes i inversors estrangers per dirigir nombroses zones d'ocupació i desenvolupament econòmic amb polítiques autònomes, cadascuna d'elles amb un pla mestre per a una indústria específica.

"Les ZEE estan evolucionant cap a una nova forma de govern, localitzada dins de la geografia sobirana de l'Estat, però globalitzada en la seva governança i funcionalitat. Pertanyen tant a la cadena global de subministrament com al país amfitrió". Perquè aquestes zones segueixin endavant, els governs exigeixen transferència de tecnologia a les empreses i formació de la població autòctona, de manera que, si marxa el capital estranger, la cadena de subministrament no hagi de acompanyar-lo.

13. Les cadenes de subministrament com a salvació
Qui dirigeix la cadena de subministrament?

Només les cadenes internacionals de subministrament, especialment les que tenen seu a països occidentals rics i liberals, són pressionades pels consumidors. Per aquest motiu, multinacionals com Nestlé s'autofiscalitzen per no quedar desprestigiades.

A mesura que els Estats augmenten la seva dependència de les corporacions, s'esvaeix la distinció entre públic i privat, client i ciutadà.

Atraure les cadenes de subministrament implica sortir de l'estancament. Ja no es lluita contra les empreses. Es lluita per la tecnologia i la formació.

Firestone a Libèria i Shell a Nigèria són bàsiques en l'economia de tots dos països. Els seus habitants esperen d'elles que dispensin serveis públics com el propi Estat. La cadena de subministrament funciona millor quan es neteja in situ que quan es fa fugir. Philips treballa al Congo perquè els mateixos africans fabriquin els seus propis mòbils, ofereixin plans de manteniment i acabin reciclant-los.

La segregació econòmica ha tornat les nostres ciutats tan estratificades com les de l'Edat Mitjana. A mesura que degeneren en la divisió rics-pobres, privilegiats-desfavorits, la unitat nacional esdevé un mite. Urbanització i desigualtat són una barreja explosiva. Segons Stiglitz, estem entrant en un món no només dividit entre rics i pobres, sinó també entre els països que no fan res al respecte i els que fan alguna cosa. Sent majoria els que s'inclouen en la primera categoria.

Els nous moviments socials a favor del 99% han enxampat desprevinguda la classe dirigent mundial. Han redefinit els contorns dels debats econòmics i els paràmetres utilitzats per mesurar la creació de valor, no només centrada en la generació de capital, sinó també en el benefici social. La rebel·lió global de la classe marginada ha començat.

Les cadenes de subministrament globalment connectades confereixen capacitat d'influència als treballadors, ja que si falla una baula s'atura la cadena.

En la piràmide econòmica global, destaca l'1%, a la cúspide, que controla la meitat de la riquesa, una primíssima classe mitjana, el 13% de la població mundial, segons el Centre d'Investigacion Pew, i una gran base integrada per la meitat de la població mundial, que gasta la meitat dels ingressos en menjar i serveis bàsics. De la piràmide cal passar al rombe, amb una amplíssima classe mitjana.

Cal construir mercats i connectar-los. La connectografia és la clau. Per això són imprescindibles les infraestructures, que generen beneficis incommensurables.

Els multimilionaris del món, duplicats durant la crisi, 2.000, inverteixen en l'àmbit global. Són individus i instividuos, o individus institucionals, capaços d'operar en l'escala de les companyies mitjançant les seves pròpies family offices. 46 bilions de dòlars. Després els fons de pensions, 40. Fons d'assegurances, 30. Bons, 30. Bancs centrals, 8, ... Com més inverteixen i converteixen entre si tots aquests jugadors, més difícil saber qui és qui. A més els gestors d'actius globals es fonen amb els seus socis locals.

"El capitalisme no té perquè implicar corporativisme ... Hauríem d'aprofitar el globus de la liquiditat mundial per deslligar més cadenes de subministrament financer que connectin el capital amb els actius creadors de valor, com ara les empreses i les infraestructures. Un món amb més distribució del capital seria un món més estable".

14. El malestar en la cibercultura 
Més de 300 cables submarins d'internet entrecreuen el planeta transportant el 99% del tràfic intercontinental de dades. L'Oceà Atlàntic Nord compta amb el major nombre de cables, seguit pel Pacífic, on un nou cable de 7.500 quilòmetres, anomenat Faster, connecta Califòrnia amb el Japó. Més de 30 milions de persones treballen en la indústria del software. La indústria de les TIC consumeix el 10% de l'electricitat mundial. 

"Els països més diversos han afirmat la seva sobirania digital, bé per protegir els seus ciutadans de les invasions de la seva intimitat (Alemanya), bé per aconseguir l'accés a més dades dels seus ciutadans (Rússia),... Al marge que aquests governs pretenguin controlar , filtrar o protegir els fluxos digitals, la localització geogràfica (i legal) dels servidors, cables, routers i centres de dades és avui tan important com la geografia dels oleoductes... les dades d'internet poden reproduir-se tot el que es vulgui i existir en múltiples llocs al mateix temps".

Ni tan sols la Xina aconsegueix triomfar en el seu afany d'aconseguir la sobirania de la xarxa. Diverses xarxes privades virtuals permeten accedir a continguts bloquejats.

La ciberguerra és una guerra perpètua d'atacs de pirateria per fer mal a equips militars (com el que va afectar el programa nuclear iranià), robar dades corporatives (pirates russos en bancs occidentals), o accedir a dades governamentals i a la propietat de la tecnologia avançada (com ha fet la Xina als Estats Units).

Hi ha ciberaliances com Digital Five, integrada per Regne Unit, Corea del Sud, Estònia, Israel i Nova Zelanda, que s'han posat d'acord per allotjar de forma segura els seus servidors respectius. Palestina i Kurdistan actuen com els Estats virtuals mitjançant els seus servidors d'internet allotjats en territoris amics. Això els permet celebrar eleccions i mantenir relacions internacionals econòmiques i diplomàtiques.

Per evitar cibercatàstrofes, es requereix la construcció d'un sistema que distribueixi més la capacitat d'emmagatzematge i accés a les dades. És preferible disposar de més connexions, encara que no puguem controlar-les totes. Internet es va dissenyar com una estructura en xarxa: el seu propòsit és connectar nodes, no representar nacions. El que determina qui té influència no és la sobirania, sinó l'avantatge tecnològica. Google, Facebook, Amazon i Microsoft tenen freqüents friccions amb el govern dels Estats Units. Microsoft s'ha negat sistemàticament a lliurar dades d'usuaris al govern nord-americà. Les empreses ja tenen protocols d'encriptació per evitar l'accés a les dades de l'usuari.

"La cibercivilització s'estén al llarg dels rius i afluents digitals de la mateixa manera que la civilització humana ha crescut al llarg dels rius naturals ... En lloc de formar agrupacions digitals nacionals connectades a la manera dels governs, les comunitats virtuals reuneixen a individus dispersos i transcendeixen la geografia física... A mesura que varia l'equilibri entre la importància del lloc físic i el virtual, el monopoli governamental sobre els mitjans de comunicació, el discurs i la identitat va desapareixent per sempre".

Milers de milions de persones pobres no tenen el respecte que mereixen com a éssers humans. Per a elles, la connectivitat, un mòbil, és la porta d'accés a la identitat i a un mínim de dignitat.

Com més banda ampla d'alta velocitat es desplegui pel món, més ciutats es beneficiaran d'un major accés a la informació, de productes més barats i de més oportunitats laborals. Aquest desenvolupament informatiu s'ha convertit en un dret fonamental tant per l'empoderament personal com la productivitat econòmica.

La connexió als fluxos globals genera ocupació i riquesa. Va ser gràcies a les cadenes digitals de subministrament que l'economia índia va viure un sorprenent ascens des de la importació a l'exportació de serveis.

Com a conseqüència de treballar digitalment, hi ha molts treballadors autònoms, freelancers. Als Estats Units una tercera part de la població. Llevat que els empleats es reciclin, poden arrossegar cap avall a la societat, encara que l'economia es torni més productiva i eficient amb menys treballadors.

Els fluxos de dades s'expandeixen i s'acceleren. Les rutes interregionals de transferència de dades estan creixent entre les principals ciutats de tots els continents. La capacitat en terabytes per segon és un indicador del volum de dades transferides a través de les fronteres dins de cada regió. Europa avantatja amb escreix a la resta del món.
15. La gran dilució
Des que l'home va sortir d'Àfrica, fa més de 60.000 anys, la primera onada de globalització, la barreja genètica a gran escala s'ha produït en moltes ocasions.

Al món només queden 13 estats nacionals que alberguen un únic grup ètnic: Alemanya, Armènia, Bangla Desh, Egipte, Hongria, Islàndia, Japó, Líban, Maldives, Malta, Mongòlia, Polònia i Portugal. Els moviments etnonacionalistas que han solcat Europa els dos últims segles han creat la necessitat d'una major migració i, per tant, dilució. On s'està produint una desaparició més ràpida de l'Estat-nació és a Europa, per la immigració, darrerament incrementada pels refugiats que fugen de l'Orient Mitjà, i per l'envelliment.

Normalment els immigrants es complementen amb els autòctons per realitzar treballs que els del país rebutgen. A més, cada vegada seran més necessaris els immigrants pel descens de la natalitat. Japó, en 2100, pot baixar de 130 a 50 milions. La barreja continuarà. A Estats Units els immigrants han fundat gairebé la meitat de les empreses de Silicon Valley.
Els nuclis globals esdevenen gresols demogràfics. A mesura que es dispara el nombre de migrants globals, les ciutats connectades i obertes inclouen percentatges cada vegada més elevats de residents nascuts a l'estranger. Amb majoria de població Sudasiática, Dubai té la proporció més baixa de població autòctona de les principals ciutats.

Avui, un candidat a ocupar un escó per Toronto, Canadà, ha de buscar suport d'armenis, grecs, macedonis, ismaelites, sikhs, filipins, coreans, perses, jueus i xinesos.

Seguir polítiques incloents en ciutats multiètniques com Singapur és imprescindible per tenir o seguir tenint èxit.

Per a la joventut mòbil i itinerant, el civisme, rival del nacionalisme, és l'ethos, més apropiat. Berlín, amb els seus lloguers assequibles, ha atret molta població immigrant i té l'índex de natalitat més alt d'Alemanya. És un model a seguir.

"A tot el món, l'obertura de les fronteres a la migració alleujaria la manca de mà d'obra, augmentaria l'ús dels serveis públics i privats, impulsaria el creixement econòmic i augmentaria les remeses de divises. Segons l'OCDE, amb un increment del 3% en la mobilitat dels treballadors n'hi hauria prou per afegir 300.000 milions anuals a les famílies que es troben a l'extrem de la cadena de remeses de divises, i un augment d'un 10% en el valor de les remeses per càpita reduiria un 3% la incidència de la pobresa a 71 països". L'obertura de les fronteres mundials podria duplicar el PIB mundial. La mobilitat hauria de ser un dels Drets Humans primordials del segle XXI. Si es permetés escollir entre mobilitat i identitat nacional, molts triarien la primera.

Migració global. Àfrica, Índia, Mèxic, Filipines i Xina són les principals fonts de migrants que creuen les fronteres i els continents. Les línies connecten origen i destinació i alhora indiquen el nombre de migrants al llarg de cada corredor i el percentatge del nombre total de migrants del país d'origen
"Hi ha molts ciutadans globals. Per exemple, banquers d'inversions, consultors de gestió, professors, atletes i mercenaris militars. Per a ells, l'ascens professional és més important que la nacionalitat o la geografia. L'empleat de Google nascut a Malàisia, format als Estats Units i que viu a Londres, però ha estat destinat al campus de Nairobi, ¿és malaisi, nord-americà, londinenc o googleaguenc? ".

Les grans empreses gasten molts diners en formació dels seus empleats. Les multinacionals volen que els empleats representin a les seves empreses, no a la seva nació. Professen lleialtat a la República Independent de la Cadena de Subministrament.

Està emergint una classe de oximorònics ciutadans desarrelats. Han abandonat la ciutadania del país en què tenen arrels, però no tenen arrels al país on avui són ciutadans. Per a ells, la nacionalitat inspira lleialtat en proporció inversa a la taxa impositiva. 4.000 nord-americans renuncien a la seva ciutadania cada any a canvi de la del Canadà, Gran Bretanya, Suïssa, Singapur, ...

16. Quan parli la natura, abaixem el cap
Podem debatre sobre geografia, però no podem debatre amb la natura. Els experts en clima ens avisen de grans inundacions, pèrdua de collites, onades de calor i pobresa creixent en països que no tenen bones infraestructures. S'aconsella que els països inverteixin en estratègies de reubicació.

Moltes regions ja pateixen estrès hídric. L'aigua és imprescindible, en grans quantitats, per a agricultura, indústria, tèxtil, electricitat, electrònica, mineria, ... Cal rebaixar el consum.

La urbanització segueix expandint-se. Només alguns milers de ciutadans tornen al camp per consciència ecològica, per problemes mediambientals o per carestia de la vida.

El món, 4 graus celsius més calent. La selva amazònica es transformarà en un desert, desapareixeran les glaceres de l'Himàlaia i una bona part de la Xina i l'Índia haurà de ser abandonada. Rússia i Canadà, arribaran a ser les úniques regions productores d'aliments fiables i podran ser la llar de milers de milions de refugiats climàtics.
Un exdirector de BP sosté que els combustibles fòssils són tan dolents per al planeta com el tabac per al cos humà. Són molts els que preveuen un futur apocalíptic. Londres sota les aigües en 30 anys, sud d'Europa desèrtic, sense neu als Alps, morts els esculls de coral i la població mundial havent baixat un 80% en 2100. Àrees de la terra habilitades per als refugiats climàtics.

Connectografia
Conclusió 
De la connectivitat a la resiliència

Ha desaparegut el moviment antiglobalització perquè el món és millor gràcies a la globalització. Si la població mundial té una meta comuna, és la recerca de la modernització i la connectivitat. Aquesta és una força més gran que totes les ideologies del món juntes. Els individus no es connecten amb la resta del món a través de la política, sinó a través dels mercats i els mitjans de comunicació. Res connecta a rics i pobres, orientals i occidentals, Nord i Sud, com les cadenes de subministrament.

A occident, on la geografia del naixement ha conferit avantatges sobre la resta del món, no està garantit un destí relativament privilegiat. S'ha acabat el dret a ser ric.

La connectivitat global suposa una oportunitat per desenvolupar tant la nostra cartografia com la nostra moralitat. Un món recartografiat en funció de les connexions més que de les divisions imposa avançar cap a una identitat humana més àmplia del "nosaltres".

Milers de milions de persones no tenen encara carreteres i electricitat, escasseja l'aliment i els diners són un luxe.

Ha arribat el moment de pensar amb valentia en la manera de posar la connectivitat gairebé total al servei del desenvolupament humà en gran escala. Les infraestructures, els mercats, les tecnologies i les cadenes de subministrament ens propulsen cap a un futur més just i sostenible.

"No hi ha moralitat superior que permetre que la gent es traslladi on necessita fer-ho per prevenir desastres naturals, escapar de conflictes o buscar feina, i portar els abundants recursos d'aigua dolça, aliments i energia a la gent que els necessita. La sobirania nacional i la integritat territorial ja no són principis sacrosants; de fet, es poden revelar summament immorals quan les poblacions es troben assetjades al Sudan i a Síria, quan els refugiats climàtics assolats per la sequera no són reubicats en territoris fèrtils, ... els governs ja no són els amos del món, sinó que gestionen parts de ell dins d'una civilització global de xarxes". El cost d'aquest nou ordre social planetari ascendeix a centenars de bilions de dòlars, i també els seus beneficis. 

"No dominen les idees orientals ni les occidentals, sinó que la saviesa flueix en ambdues direccions. Aquesta cultura global emergent es fa més profunda a mesura que els dos idiomes globals, l'anglès i el llenguatge informàtic, incrementen les connexions mundials mitjançant el software i les comunicacions en temps real". 

Estats Units seguirà sent una superpotència en les dècades venidores, però seguirà sent una societat desigual. Més un conjunt de pobles que una civilització unida.

"Amb la marea de descentralització que inunda el planeta i amb els Estats centrats en la autopreservació, és més probable que la solidaritat global sorgeixi de les cadenes connectives de subministrament que dels llargs tractats entre nacions dividides".

"La governança global posseeix una estructura generativa semblant a la d'internet: coordinació distribuïda sense control central i reciprocitat entre un nombre creixent de participants a la xarxa". 

En la mesura que els Estats Units, Europa i la Xina inverteixen en infraestructures en els seus veïns promovent la integració regional i fomentant la connectivitat global, contribueixen, de manera involuntària, a augmentar la resiliència col·lectiva. Les enormes inversions xineses per incrementar l'extracció de recursos a Llatinoamèrica i Àfrica han generat subministraments globals massius per al mercat mundial, rebaixant els preus.

Si es fan les inversions adequades, el 2050, els 9.000 milions d'habitants del planeta estaran millor redistribuïts sobre la superfície terrestre, i gaudiran de més mobilitat. Una civilització planetària de megaciutats costaneres hauria d'estar més interessada en la continuïtat de les cadenes de subministrament que en l'hegemonia imperial. Prefereixen les constel·lacions de relacions a un únic gran poder. La Pax Urbanica.

"Cada nou mapa del futur inclourà més connexions ... no s'ha produït cap conflicte global important en més de dues generacions, i l'escalada de les tensions s'està gestionant amb cura, mitigada pels creixents volums de comerç i inversions mundials. Dediquem els nostres esforços a mesurar el valor de l'activitat dins de les fronteres; és hora d'invertir el mateix esforç en la valoració dels beneficis de la connectivitat a través d'elles ".

"No hi ha res més determinant que el pas d'un món de nacions i fronteres a un món de fluxos i friccions... Necessitem un món amb menys fronteres perquè no ens podem permetre els conflictes territorials destructius, perquè la correcció dels desajustos entre persones i recursos pot alliberar un increïble potencial humà i econòmic, perquè són molt pocs els Estats que proporcionen suficient benestar als seus ciutadans, i perquè molts milers de milions de persones esperen encara els beneficis plens de la globalització. Les fronteres no són l'antídot contra el risc i la incertesa; l'augment de les connexions sí que ho és. Però, si volem gaudir dels beneficis d'un món sense fronteres, abans hem de construir-lo. El nostre destí penja d'un fil".

Joaquim Alsina
Permanent FISC-Catalunya
Mobilització social Oxfam Intermón